ETICS weber therm elastik SAN SAW mineral

Novinka
weber-therm-elastik-SAN-SAW-mineral_package.jpg

systém na zesílení staticky nestabilního ETICS

DEFINICE VÝROBKU

Vnější tepelně izolační kompozitní systém určený pro zesilování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů použití desek z fasádního polystyrenu, minerální vlny a injektovaného kotvení Spiral Anksys. Systém má národní certikát.

ovrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas extraClean, weber.pas aquaBalance, weber.pas extraClean active.

POUŽITÍ

Vnější tepelně izolační systém weber therm SAN SA a weber therm SAN SAW minerál je určený pro servisní ukotvení (fixace) nestabilního ETICS za použití technologie injektovaného kotvení Spiral Anksys, dále je určen pro finální ukotvení nestabilniho ETICS za použití technologie injektovaného kotvení Spiral Anksys včetně možnosti jeho zdvojení.

VÝBĚR BAREVNÉHO ODSTÍNU

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

 • 30 – pro omítky weber.pas silikát, weber.pas extraClean, weber.pas extraClean active
 • 25 – pro omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technolgii weber.reflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Detail založení ETICS na ETICS

 1. podklad (zdivo, panel)
 2. starý zateplovací systém
 3. lepicí hmota weber.therm elastik
 4. nový zateplovací systém
 5. hmoždinka
 6. nová soklová lišta se soklovým nástavcem s okapnicí
 7. stěrková hmota weber.therm elastik
 8. skleněná síťovina
 9. podkladní nátěr weber.pas podklad UNI
 10.  omítka weber.pas

PŘEHLED POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemno zrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Požadavky před aplikací

SKLADBA SYSTÉMU

lepicí a stěrková hmota:
weber.therm elastik – lepicí a stěrková hmota Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:
Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

 • Standardní rozměry 10 00 × 500
 • Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. 
  Standardní rozměry:
  desky1000 × 500 mm
  desky 1000 × 600 mm
  lamely 1000 × 200 mm
  lamely 1000 × 333 mm

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplo vací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s Evropským technickým posouzením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014.

 • Pro kotvení ETICS weber therm elastik SAN SA se používají kotvy Spiral Anksys SA15+ a expanzní výplňová hmota Spiral Anksys Foam SAF1 a SAF3.
 • Pro kotvení ETICS weber therm elastik SAN SAW mineral se používají kotvy Spiral Anksys Wool, SA-W/SM70 a expanzní výplňová hmota Spiral Anksys Wool Foam SAF3.

ostatní příslušenství:

K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spojek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PODLAD

Podklad vhodný pro zdvojení ETICS musí být bez prachu, výkvětů, mastnot, puchýřů a odlupujících se částí,biotického napadení (řas, plísní) a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Je třeba, aby přídržnost lepicí hmoty nového ETICS byla minimálně 80 kPa.

ROVINNOST PODKLADU

Pro vnější souvrsví stávajícího ETICS je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20 mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • weber therm elastik SAN SAW mineral systém s národním certifikátem 
 • systém pro zdvojení nestabilního ETICS
 • injektované kotvení Spiral Anksys
 • pro dodatečné zateplení
 • ekonomicky výhodné řešení
 • možno použít izolant z EPS i MW
 • šetrné k životnímu prostředí

Poznámky

BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE A EKOLOGIE

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Při montáži izolačníchdesek z šedého pěnového polystyrenu je třeba používat stínění z důvodu nadměrného ohřívání izolačních desek slunečním zářením.

Produkt je vhodný pro použití