webermur 659

Cz.Weber

Balení

  • Ve 25kg pap. obalech, 40ks - 1000kg/paleta

webermur 659 je suchá minerální malta podle ČSN EN 13279-1.

Použití
Suchá omítková směs pro vnitřní prostory, na sádrové bázi. Ruční zpracování. Použití jako tenkovrstvá vyhlazovací omítka stěn a stropů. Vhodná na omítky i beton.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barva
Vyrábí se v přírodní bílé barvě.
Složení
Sádra, vápno, přísady pro lepší zpracování a přilnavost.

Technická data
Reakce na oheň .....................................................................................A1
Faktor difuzního odporu ............................................................10
Přídržnost ......................................................................min. 0 ,12 MPa
Součinitel tepelné vodivosti ........................1,05 W/mK
Pevnost v tahu za ohybu ..................... min. 1,00 MPa
Pevnost v tlaku ...................................................min. 2,50 MPa
Zrnitost ............................................................................max. 0,18 mm
Spotřeba m2
0,9 kg/1 mm/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.
Balení
Ve 25 kg papírových obalech,
40 ks – 1 000 kg/paleta.
Skladování
12 měsíců od data výroby v originálních obalech a suchých, krytých skladech.
Chránit před mrazem.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických
poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.