weber.kombi Kontakt

Cz.Weber

adhezní můstek pro omítkové systémy Weber.

Popis produktu

Přípravek weber.kombi kontakt je adhezní můstek pro omítkové systémy. Weber.kombi kontakt zvy-šuje mechanickou přilnavost sádrových omítek Weber a současně zajišťuje jejich rovnoměrnou přídržnost.Modifikovaná disperze z umělé pryskyřice s písky, odolná vůči zmýdelnění, s červeným zbarvením.

Použití

Weber.kombi kontakt je adhezní můstek pro omítkové systémy Weber na hladkém betonua omítkových podkladech z tvrzené pěny.

Spotřeba

m2cca 300 g/m², vydatnost 15 kg = cca 50 m

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být nosný, čistý, suchý, savý, ne-zmrzlý a nesmí se na něm vyskytovat separač-ní prostředky. Teplota podkladu nesmí být nižší než + 5 °C. Betonové podklady nesmí mít obsah zbytkové vlhkosti vyšší než 4 % hmotnosti.

Zpracování

Přípravek weber.kombi kontakt je připraven k oka-mžitému použití a neředí se. Weber.kombi kontaktřádně promíchejte a nanášejte v rovnoměrných vrstvách rounovým válečkem nebo štětkou.Weber.kombi kontakt rychle zasychá. Po zatvrd-nutí (cca 24 hod podle povětrnostních podmínek) se strojně nebo ručně nanášejí sádrové omítky

Nářadí

Rounový váleček, malířská štětka.

Čištění

Po použití přípravku weber.kombi kontakt je tře-ba nástroje a přístroje okamžitě vyčistit vodou. Zatvrdlý přípravek weber.kombi kontakt lze od-straňovat pouze mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • adhezní můstek pro omítkové systémy Weber
  • modifikovaná disperze z umělé pryskyřice s písky, odolná vůči zmýdelnění

Poznámky

Skladování

Skladujte v suchu. Přípravek je možné skladovat minimálně 24 měsíců. Otevřené obaly uzavřetea obsah spotřebujte do 3 měsíců.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost poky-nům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuř-te a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Produkt je vhodný pro použití