webermultiweb UP100

Cz.Weber

jádrová omítka a zdicí malta 

Použití

Smícháním s pískem v poměru 1:4 vytvoříme jádrovou omítku pro ruční nához, smíchá-ním s křemičitým pískem v poměru 1 : 3 vy-tvoříme zdící maltu pro spojování běžných zdících tvarovek (mimo sádrových bloků) pro vnitřní i vnější aplikace, pro zdivo nenosných stavebních konstrukcí s pevností v tlaku do 2,5 MPa

Spotřeba

omítání: ................................................................ 3,2 kg/m2/10 mm

zdění: ....................................................................25 kg = 60 l malty

Definice výrobku

Weber.multiweb je průmyslově vyráběnásuchá minerální směs pojiv pro výrobu sta-veništní jádrové omítky nebo zdící malty.

Barva

Šedá.

Složení

Suchá směs anorganických pojiv a přísadvylepšujících zpracovatelské vlastnosti.

Vlastnosti

Smícháním s pískem frakce 0–4 mm (odpoví-dající ČSN EN 13139) a s vodou (ČSN EN 1008), vytvoříme maltu pro ruční omítání nebo pro zdění.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné pokyny

Na výrobu malty použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008.Teplota vzduchu a podkladu nesmí při zpra-cování a vysychání omítkové malty klesnout pod +5 °C .Maximální teplota pro aplikaci +26 °C. Míchání provádíme el. míchadlem nebo ručně nebo volnospádnou míchačkou.

Příprava podkladu

Podklad pro omítku musí být pevný, čistý a nosný, bez prachu, biologické kontamina-ce, ledu. Konstrukce z kamenného nebo smí-šeného zdiva upravte podkladním nástřikem weber.dur podhoz a následně omítejte.U savých zdících prvků (např. cihelné zdivo) je třeba konstrukci před omítáním důkladně navlhčit. To platí i v horkém letním počasí. Při nedostatečném navlhčení podkladu hro-zí tvorba smršťovacích trhlin v nahozené omítce.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • ruční zpracování
  • pro stěny i stropy
  • pro tloušťku omítky 10–25 mm(1 vrstva)
  • pro zdění do pevnosti v tlaku 2,5MPa
  • pro všechny druhy zdiva (mimo sádrových bloků)
  • snadné zpracování
  • hydraulicky tuhnoucí
  • prodyšná

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu s ochranou proti vlh-kosti je materiál skladovatelný 6 měsíců.

Upozornění

Množství vody může být ovlivněno vlhkostí písku, požadovanou konzistencí malty i po-větrnostními vlivy.Doba zrání omítky je cca 1 mm = 1 den (při 20 °C a 60% rel. vlhkosti).Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití