weberdur univerzální 2mm

Cz.Weber

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro vícevrstvé jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpracování.

Poptej Weber

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojivaa modifikujících přísad.

Vlastnosti produktu

Smícháním s pískem frakce 0-4 mm (odpoví-dající ČSN EN 13139) a s vodou (ČSN EN 1008), vytvoříme maltu pro ruční omítání nebo pro zdění.

Použití

Malta určená pro jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpracování, použitelná v interiérui exteriéru. Vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky. Povrch lze zpracovat tak, že není nutné provádět následné štukování (garáže, dílny, podřadné prostory).

Spotřeba

15 kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zba-vený volných kousků, prachu, nečistot a do-statečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvár-nice) provést postřik cementovou maltouweber.dur podhoz MC 665.

Všeobecné pokyny

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zba-vený volných kousků, prachu, nečistot a do-statečně navlhčený.Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou, dle doporučení výrobce.

Příprava podkladu

Podklad pro omítku musí být pevný, čistýa nosný, bez prachu, biologické kontaminace, ledu. Konstrukce z kamenného nebo smíše-ného zdiva upravte podkladním nástřikem weber.dur podhoz a následně omítejte.U savých zdících prvků (např. cihelné zdivo) je třeba konstrukci před omítáním důkladně navlhčit. To platí i v horkém letním počasí. Při nedostatečném navlhčení podkladu hro-zí tvorba smršťovacích trhlin v nahozené omítce.Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C .Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vy-staveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu s ochranou proti vlh-kosti je materiál skladovatelný 12 měsíců.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití