weberbat výplň

Cz.Weber

výplňová malta

Definice výrobku

Jednosložková malta s bobtnavou přísadou na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití. Maximální velikost zrna 2 mm.

Barva

Šedá.

Číslo výrobku

OH 106

Použití

Ke spolehlivému vyplnění dutin mezi zákla-dovou deskou a dřevěnou prefabrikovanou stěnou pro zajištění celoplošného přenosu zatížení nebo vyplnění těžko přístupných a otvorů dutin v prefabrikovaných dílcích konstrukcí, kde nepřevýší teplota 75 °C.

Spotřeba

17 l čerstvé malty / pytel

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce),při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Popis zpracování

Hmota se připraví postupným vmícháním1 pytle (25 kg) do 4,5 litrů vody pomocí mícha-dla (nástavec ruční vrtačky) do konsistence vhodné pro zpracování bez hrudek po dobu 2–3 min. Tuhnoucí maltu již nerozmícháváme opětovným přidáváním vody, protože bobt-nání je již ukončeno.Doba zpracovatelnosti je max. 30 minut.Hmota testována na 15 zmrazovacích cyklů.

Nářadí

Dřevěné nebo ocelová, případně novoduro-vé hladítko, zednická lžíce, spirálové mícha-dlo, nádoba na míchání, vrtačka s malými otáčkami.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • bobtnavý efekt
  • výplň dutin
  • pevnost v tlaku 10 MPa

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvaro-vat přímému slunečnímu svitu a průvanu. Nepřidávejte žádné další přísady nebo po-jiva. Chraňte před rychlým vyschnutím, příp. povrch přikryjte nebo udržujte vlhký.Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezá-vazné. Jsou však zpracovány podle nejlep-ších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití