webermix zdicí 5 MPa/10 MPa

Cz.Weber

pro zdění, pro ruční zpracování

Definice výrobku

Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování.

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojivaa modifikujících přísad

Použití

Pro zdění z běžných zdicích prvků (vyjma pó-robetonových tvárnic) pro ruční zpracování, pro interiér i exteriér.

Spotřeba

suchá směs (na 1 m3 malty) cca 1 750 kg

suchá směs (tl. 1 cm) cca 16,5 kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Při zdění je nutné silně savé materiály předem namočit, aby se zabránilo rychlému vysušení malty. Malta není vhodná pro zdění ze skleně-ných tvárnic a sádrových prvků.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota zdicích prvků nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka, fanka, zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro ruční zpracování
  • pro interiér i exteriér
  • vhodný pro zdění z běžných zdicích prvků (vyjma pórobetonových tvárnic), kde je požadovaná pevnost 5MPa/10MPa

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejno-vějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost poky-nům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuř-te a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-dech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu výrobku.Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití