webermix Z

Cz.Weber

suchá maltová směs pro zakládání zdiva z broušených cihel

Použití

Pro zakládání zdiva z tradičních cihel, broušených cihel, pórobetonových tvárnic i vápenopískových cihel.

Spotřeba

weber.mix Z zakládací malta 12,5 kg/10 mm/m2

Definice výrobku

Zdící malta pro zakládání 1. vrstvy zdiva z tradičních cihel, broušených cihel, pórobetonových tvárnic i vápenopískových cihel. Použitelná v exteriéru i interiéru. Pevnost v tlaku 10 MPa.

Složení

Anorganická pojiva, plniva, modifikující přísady.BarvaPřírodní šedá

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Zakládací malta u 1. řady zdiva se nanáší vždy na předem připravenou hydroizolaci (izolační pásy nebo izolační stěrky). Izolační pásy musí být bez vln, boulí a jiných nerovností. Izolační stěrka musí být provedena souvisle– odpovídající šířce zdiva, zcela kryjící povrch základové konstrukce a v tloušťce odpoví-dající horizontální hydroizolaci pod zděné konstrukce.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší pro zpracování musí být od +5 °C do +26 °C,teplota zdících prvků nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům deště, slunce, větru.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro ruční zpracování
  • pro zakládání zdiva z broušených cihel
  • rychlezavadající
  • pro keramické zdivo
  • pro exteriér - interiér
  • pevnost v tlaku 10 MPa

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva, přísad je zakázáno.Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezá-vazné. Jsou však zpracovány podle nejlep-ších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku

Produkt je vhodný pro použití