webermix lícový

Cz.Weber

malta na lícové zdivo

Definice výrobku

Suchá maltová směs pro zdění a spárování lícového zdiva, pro ruční zpracování.

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojivaa modifikujících přísad.

Použití

Zdicí malta pro ruční zpracování, použitel-ná v interiéru i exteriéru. Vhodná pro zdění ze zdicích prvků pro lícové zdivo a spárování.

Spotřeba

suchá směs na 1 m3 malty cca 1 800 kg

suchá směs (tloušťka 1 cm) cca 14 kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Při zdění je nutné silně savé materiálypředem namočit, aby se zabránilo rychlému vysušení malty. Malta není vhodná pro zdění ze skleněných tvárnic a sádrových prvků.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota zdicích prvků nesmí kles-nout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka, fanka, zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro ruční zpracování
  • pro interiéri exteriér
  • vhodný pro zdění ze zdicích prvků pro lícové zdivo

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezá-vazné. Jsou však zpracovány podle nejlep-ších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití