weber.dur štuk UNI

Cz.Weber

štuková omítka univerzální

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro ruční i strojní zpra-cování štukových omítek na přesné zdivo (Ytong), jádrové omítky, panely, beton.

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojivaa modifikujících přísad.

Použití

Je určen k provádění vnitřní jednovrstvé (2 kroky) štukové omítky. Aplikace strojem nebo ručně. Do max. tloušťky 5 mm. Při aplikaci na jádrové omítky (lze i pro ven-kovní použití) musí být tyto dostatečně vyzrálé. Při aplikaci z venkovní strany na pó-robetonové zdivo – musí být zdivo opatřenopostřikem + jádrovou omítkou – před apli-kací weber.dur štuk UNI.

Spotřeba

2,7 kg/m2/2 mm

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodným podkladem je čisté suché vnitřní pórobetonové zdivo, zbavené prachu a dro-livých částí, betonové panely, beton, jádrové omítky vnitřní.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v roz-mezí od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým nega-tivním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Strojní omítačka, zednická lžíce, lať, plstěné nebo molitanové hladítko, nerezové hladítko.

Čištění

Stroj, nářadí, nádoby se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jednosložková suchá omítka
  • strojní i ruční zpracování
  • aplikace na pórobetónové zdivo bez jádrové omítky
  • štuková struktura
  • pro vnitřní použití jako jednovrstvá jemná omítka
  • pro venkovní použití na jádrové omítky

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a horkem.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití