weberbat potěr jemný 25 MPa

Cz.Weber

jemná, cementová, podlahová hmota pro ruční zpracování

Definice výrobku

Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování.

Poptej Weber

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data

Potěry jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití.

Použití

Podlahová hmota je určena pro provádění vnitřních připoje-ných pochůzných potěrů. Tvoří podkladní vrstvu pro konečnoupovrchovou úpravu podlah a slouží jako vyrovnávací vrstvav suchém i vlhkém neagresivním prostředí

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad (beton) musí být zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesmí býtzmrzlý. Před nanesením směsi doporučujeme podklad zdrsnit a důkladněnavlhčit. Při nedostatečném navlhčení se může betonový potěr v důsledkurychlého odsátí vody odtrhnout od podkladu. Pro zvýšení přídržnosti k pod-kladu je vhodné aplikovat penetrační nátěr.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystavenypřímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka s nuceným mícháním, zednická lžíce, lať (doporu-čujeme vibrační), vodováha, nerezové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • podlahová hmota pro ruční zpracování
  • jednosložková hmota
  • k vytváření podlahových vrstev
  • pochůznost min. po 1 dni

Poznámky

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotáchvzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům proochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené naobalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při prácis výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedenyv bezpeč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití