weberbat potěr 20 MPa/30 MPa

weber_bat_20MPa.jpg

standardní, cementová, podlahová hmota pro ruční zpracování

Použití

Podlahová hmota je určena pro provádění vnitřních připoje-ných pochůzných potěrů. Tvoří podkladní vrstvu pro konečnoupovrchovou úpravu podlah a slouží jako vyrovnávací vrstvav suchém i vlhkém neagresivním prostředí

Definice výrobku

Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování.

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data

Potěry jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití.

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad (beton) musí být zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesmí býtzmrzlý. Před nanesením směsi doporučujeme podklad zdrsnit a důkladně navlhčit. Při nedostatečném navlhčení se může betonový potěr v důsledkurychlého odsátí vody odtrhnout od podkladu. Pro zvýšení přídržnosti k pod-kladu je vhodné aplikovat penetrační nátěr.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladunesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystavenypřímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu

Nářadí

Míchačka s nuceným mícháním, zednická lžíce, lať (doporu-čujeme vibrační), vodováha, nerezové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • podlahová hmota pro ruční zpracování
  • jednosložková hmota
  • k vytváření podlahových vrstev
  • pochůznost min. po 1 dni

Poznámky

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotáchvzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům proochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené naobalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při prácis výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsanéochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedenyv bezpeč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití