weberbat beton

Cz.Weber

Suchá betonová směs se zrny až 10 mm

Definice výrobku

Jednosložková suchá betonová směs na bázi cementu pro vnitřní i vnějšípoužití. Maximální velikost zrna 10 mm.

Poptej Weber

Barva

Šedá.

Použití

Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru i exteriéru.Míchá se pouze s čistou vodou. Není určen jako konečná povr-chová úprava. K vyrovnání stabilních vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (hydroizo-lační cementové stěrky, dlažby). Slouží hlavně k vytvořeníztužujících ŽB věnců a výplňový beton určený do tvaroveka k vytvoření betonových mazanin na zhutněném podkladu.

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic( jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem. Na zhutněném podloží minimální tl. 100 mm.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s apli-kací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování jetřeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Dřevěné nebo ocelová, případně novodurové hladítko, spirálovémíchadlo, nádoba na míchání, vrtačka, případně stavebnímíchačka, stahovací lať.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Vysoké zatížení – pevnost 35 MPa
  • Tloušťky vrstev: 40 – 150 mm (připojený potěr)
  • Tloušťka mazaniny na zhutnění podkladu: 100 – 150 mm
  • Pochůznost: po 24 hod.
  • Zatížení: po 28 dnech
  • Vhodný pro zhotovení ztužujících ŽB věnců u RD a výplňový beton do tvarovek

Poznámky

Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávanýchmrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému sluneč-nímu svitu a průvanu

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům proochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené naobalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při prácis výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsanéochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedenyv bezpeč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití