weberdur stěrka (štuková stěrka bílá)

Cz.Weber

speciální stěrka se štukovým vzhledem, bílá

Definice výrobku

Jednosložková, mrazuvzdorná, stěrková hmota na bázi cementu.

Barva

Bílá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.Použití Hmota je určena pro provádění finálních úprav se vzhledem štukového povrchu, na povrchovou úpravu, na renovace a rekonstrukce tradičních jádrových omítek, na povrchovou úpravu členitých detailů tradičních fasád. Určeno pro venkovní i vnitřní aplikaci.

Spotřeba

4 kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi vhodné podklady patří beton,armovací stěrková vrstva, soudržná omítka. Při použití na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při nanášení musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí být nižší než +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímému působení slunečních paprsků, silnému proudění vzduchu a dešti.

Nářadí

Hladítko PVC, lžíce, molitanové hladítko, vědro, míchačka, vrtačka, unimixer – míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků tmele. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • štuková stěrka bílá
  • speciální mrazuvzdorná stěrka
  • vzhled štukové struktury
  • k vytvoření povrchové struktury zateplovacího systému
  • k renovaci starých pevných omítek
  • pevnější než tradiční štuk

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Weberdur stěrka není certifikována pro použití na zateplovacím systému (ETICS).Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.Veškeré údaje v tomto návodu jsou ne-závazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití