weberdur stěrka (štuková stěrka bílá)

Weber Czech Republic

speciální stěrka se štukovým vzhledem, bílá

Definice výrobku

Jednosložková, mrazuvzdorná, stěrková hmota na bázi cementu.

Barva

Bílá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.Použití Hmota je určena pro provádění finálních úprav se vzhledem štukového povrchu, na povrchovou úpravu, na renovace a re-konstrukce tradičních jádrových omítek, na povrchovou úpravu členitých detailů tra-dičních fasád. Určeno pro venkovní i vnitřní aplikaci.

Spotřeba

4 kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaště-ný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi vhodné podklady patří beton,armovací stěrková vrstva, soudržná omítka. Při použití na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních pod-mínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit pe-netračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při nanášení musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí být nižší než +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímému působení slunečních paprsků, silnému proudění vzduchu a dešti.

Nářadí

Hladítko PVC, lžíce, molitanové hladítko, vě-dro, míchačka, vrtačka, uni mixer – míchadlok vrtačce.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků tmele. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • štuková stěrka bílá
  • speciální mrazuvzdorná stěrka
  • vzhled štukové struktury
  • k vytvoření povrchové struktury zateplovacího systému
  • k renovaci starých pevných omítek
  • pevnější než tradiční štuk

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Weberdur stěrka není certifikována pro použití na zateplovacím systému (ETICS).Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.Veškeré údaje v tomto návodu jsou ne-závazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxea jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití