weberodstraňovač uhličitanových výkvětů

Cz.Weber

prostředek k odstraňování výkvětů z fasády

Definice výrobku

Prostředek na odstranění minerálních a uhličitanových výkvětů.

Použití

Prostředek je určen na odstranění minerálních výkvětů, uhličitanových výkvětů a cementových stop z povrchů tenkovrstvých omítek, betonu, kamene, lícových cihel, cihelné obkladové pásky, keramický obklad.

Číslo výrobku

  • WOUV

Barva

Nátěr je transparentní.

Spotřeba

0,1 až 0,2 kg/m2 podle množství a tloušťky výkvětu

Balení

  • V 1 l a 5 l PE obalech.

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Vhodná teplota podkladu a vzduchu pro aplikaci je od +15 do +25 °C. Z důvodu široké škály povrchů doporučujeme před samotným použitím provést test snášenlivosti povrchové úpravy s odstraňovačem.

Nářadí

Váleček, štětec, stříkací zařízení.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje se očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • rychlé odstranění minerálních, uhličitanových výkvětů
  • vhodné na tenkovrstvé omítky

Poznámky

Skladování

24 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotě od + 5 do + 25 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Důležité upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Produkt je vhodný pro použití