weberton extraClean active

Cz.Weber

Fasádní nátěr s fotokatalytickým efektem

Poptej weber

Vyzkoušejte a rovnou objednejte u Vámi vybraného prodejce. 

Poptej Weber

Definice výrobku

Fasádní nátěr s fotokatalytickým efektem obsahující modifikované silikátové pojivo. Je připravený k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad S.

Použití

Nátěr je určen k přetírání nebo případnému dalšímu barevnému ztvárnění omítky weberpas extraClean nebo weberpas extra- Clean active. Přetřením nátěrem weberton extraClean active neztratí omítka své unikátní vlastnosti. Nátěr je dále určen na běžné minerální jádrové štukové omítky.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice webercolor line od roku 2013, bez odstínů označených zn. exclusive. Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30. Některé odstíny mají příplatek podle aktuálně platného ceníku. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technologii weberreflex (str. 150), popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem. Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od barevného vzorníku, pro doobjednání je proto třeba uvádět čísla šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technologii weberreflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

NFECA + č. odstínu

Spotřeba

weberpas extraClean

  • na hladký povrch 0,4 kg/m2
  • na hrubý povrch 0,65 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podklad a způsobu zpracování.

Balení

  • V 5 a 25 kg PE obalech

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodné podklady jsou tenkovrstvé omítky weberpas extraClean a weberpas extraClean active, ale i běžné minerální jádrové a štukové omítky. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin, prachu a odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky musí být provedeny s pravidelnou strukturou a musí mít stejnou savost v celé ploše.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání fasádního nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách. Další informace jsou na straně „Práce a počasí“.

Rovnost podkladu

Podklad v podobě tenkovrstvé omítky weberpas extraClean a weberpas extraClean active musí být dostatečně rovný a struktura omítky
musí být pravidelná. Stejná pravidla platí i pro minerální podklady jako jsou jádrové a štukové omítky.

Podkladní nátěr

K penetraci se používá silkátový podkladní nátěr weberpas podklad S ředěný v poměru 1:1 s čistou vodou.

Ředění

Fasádní hmota je připravena k přímému použití. V případě potřeby (především při nanášení na tenkovrstvé a strukturované omítky)
je možné první vrstvu nátěru ředit do 5 % čistou vodou. Druhá krycí vrstva se naředí maximálně 2 % vody.

Nářadí

Fasádní váleček, malířská štětka, případně vhodné stříkací zařízení. Unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • samočistící
  • fotokatalytický efekt
  • odolný proti růstu mikroorganizmů
  • dlouhodobě čistý povrch
  • nízké náklady na údržbu
  • vysoce odolný

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Omítku zrnitosti 1 mm doporučujeme používat pouze na malé plochy jako jsou ostění, šambrány apod. Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět vhodnou údržbu.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Různé povětrnostní podmínky při provádění a zrání materiálu mohou mít za následek odlišnou výslednou barevnost omítky.

Produkt je vhodný pro použití