weberton elastik

Novinka
Cz.Weber

Elastický fasádní nátěr obsahující organické pojivo silikonovou disperzi

Definice výrobku

Elastický fasádní nátěr obsahující organické pojivo silikonovou disperzi, připravený k přímému použití, se systémovou penetrací weberpodklad A.

Použití

Univerzálně použitelný fasádní nátěr urče-ný k barevnému ztvárnění nových fasád, ale i při jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Nátěr je schopen přemosťovat trhliny v podkladu do šířky 0,5 mm. Má zvýšenou odolnost proti růstu řas a plísní. Je vhodný také k přetírání všech typů tenkovrs-tvých omítek, starších pevných a voděodolných nátěrů nebo tradičních omítek včetně minerálních omítek břízolitového typu.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line od roku 2013.

Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 25. Některé odstíny mají příplatek podle aktuálně platného ceníku. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technologii weberreflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.
Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od barevného vzorníku, pro doobjednání je proto třeba uvádět čísla šarží.

Číslo výrobku

NFELA + č. odstínu

Spotřeba

weberton elastik

  • na hladký povrch 0,4 kg/m2
  • na hrubý povrch 0,65 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podklad a způsobu zpracování.

Balení

  • V 5 a 25 kg PE obalech

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodné podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty a omítky. Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez prachu a odlupujících se částí. Nátěr je schopen přemosťovat trhliny do šířky 0,5 mm. Nově zhotovené podkladní omítky musí být provedeny s pravidelnou strukturou a musí být vyzrálé. Týká se to především nových a vyspravovaných minerálních, břízolitových a štukových omítek. Podklad musí mít stejnou nasákavost a strukturu v celé ploše. Vhodným podkladem jsou také tenkovrstvé omítky.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání fasádního nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách.
Další informace jsou na straně „Práce a počasí“.

Rovnost podkladu

Podklad musí být dostatečně rovný, veškeré nerovnosti a nedostatky fasádní nátěr pouze zkopíruje. Při přetírání strukturovaných omítek může nátěr ovlivnit strukturu omítky.

Podkladní nátěr

K penetraci podkladu se používá podkladní nátěr weberpodklad A ředěný v poměru 1 díl weberpodklad A k 5 - 8 dílům vody podle savosti podkladu.

Ředění

Fasádní hmota je připravena k přímému použití. V případě potřeby (především při nanášení na tenkovrstvé a strukturované omítky) je možné první vrstvu nátěru ředit do 5 % čistou vodou. Druhá krycí vrstva se naředí maximálně 2 % vody..

Nářadí

Fasádní váleček, malířská štětka, případně vhodné stříkací zařízení. Míchací hřídel a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpi-něním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • vysoce elastický nátěr se schopností přemosťování trhlin do 0,5 mm
  • maximálně odolný proti růstu řas a plísní
  • dvojité molekulární síťování struktury nátěru zajišťuje jeho pružnost a nízkou špinivost
  • hydrofobní
  • vysoce kryvý
  • faktor difuzního odporu μ = 450
  • vhodný pro renovace fasád

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. V případě tzv. barevného sjednocení povrchu tenkovrstvých probarvených omítek beze změny odstínu se provede pouze jedna krycí vrstva nátěrem naředěným max. do 2 % vody.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití