hloubkový zpevňovač omítek

Cz.Weber

zpevňuje hloubkově staré omítky

Použití

K ochraně stavby a jejímu dalšímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění. Vhodný zvláště při rekonstrukci, modernizaci a renovaci fasád. Povrchově savé omítky, rovněž tak staré, pevné. Je vhodný i pro zpevnění pískujících interiérových omítek.

Definice výrobku

Protředek ke zpevnění stávajících omítek a současnému snížení jejich nasákavosti. Zpevňovač omítek je tekutý, rozpouštědlo obsahující podkladní prostředek, který má vastnost pronikat hluboko do podkladu. Podklad se stává vazným a únosným pro fasádní nátěry, jako např. redis f, fasádní barvy N a rudicolor nebo tenkovrstvé omítky Terranova.

Číslo výrobku

H 707

Spotřeba

Hloubkový zpevňovač omítek cca 0,3 l/m2

Balení

  • V 5 lit. PE obalech, 64 ks - 320 litrů/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Všechny podklady musí být vyzrálé, suché, bez trhlin a prachu. Na povrchu pískující omítky nebo křídující nátěry je vhodné před další úpravou okartáčovat.

Podmínky pro zpracování

Zpevňovač se nanáší nezředěný pomocí malířské štětky. U silně savých nebo silně pískujících podkladů je vhodné provést druhý nátěr ještě před zaschnutím první vrstvy. Doba schnutí je cca 12 hodin. Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C.

Nářadí

Štětka, plastové vědro.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Zpevňuje hloubkově staré omítky
  • odstraní křídování povrchu
  • snižuje nasákavost
  • neutralizuje podklad pod nátěry a omítky.

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití