weberprim PUR tile

Cz.Weber

Penetrační nátěr ke zvýšení přídržnosti na skleněné a lesklé povrchy.

Definice výrobku

Základní nátěr na dlaždice prim PUR tile je průhledný, jednosložkový povlak k zvýšení přilnavosti, který chemicky aktivuje keramické a skleněné povrchy a zajišťuje tak vynikající přilnavost k následnému povlaku. Na bázi rozpouštědla. Vytvrzování probíhá reakcí s podkladem a vzdušnou vlhkostí.

Použití

Weberprim PUR tile se hlavně používá jako základní nátěr k zvýšení přilnavosti k průhledným polyuretanovým povlakům na nenasákavých lesklých površích, například:

 • lesklé keramické dlaždice
 • sklo
 • skleněné cihly, atd.

Weberprim PUR tile lze také používat v kombinaci s jinými polyuretanovými povlaky nanášenými na skleněné povrchy.

Barevné odstíny

transparentní

Číslo výrobku

SAB 779

Spotřeba

 • Spotřeba 50 – 80 g/m2 v jedné nebo dvou vrstvách

weber prim PUR tile je dodáván v nádobách 1 kg. Nádoby musí být skladovány v suchých a chladných místnostech, kde mohou zůstat až 9 měsíců. Výrobek chraňte před vlhkostí, mrazem a přímým slunečním zářením. Skladovací teplota: +5 °C – +30 °C. Výrobky musí být skladovány v originálních neotevřených nádobách označených názvem výrobce, názvem výrobku, číslem šarže a štítky obsahujícími bezpečnostní opatření při nanášení

Balení

 • 1 kg kbelík

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava povrchu

Pečlivá příprava povrchu je důležitá pro optimální povrchovou úpravu a trvanlivost. Povrch musí být čistý, nepoškozený a zbavený všech nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost. Staré nátěry, nečistoty, tuky, oleje, organické látky a prach musí být odstraněny. Max. obsah vlhkosti nesmí překročit 5 %. Všechny uvolněné kousky povrchu a brusný prach musí být důkladně odstraněny. Povrch neoplachujte vodou!

Nanášení základního nátěru
Nejlepšího výsledku docílíte, bude-li teplota během nanášení mezi +5 °C a +35 °C a relativní vlhkost mezi 50 % a 70 %. Nízká teplota a nízká vlhkost vytvrzování zpožďují. Vysoká vlhkost může nepříznivě ovlivnit konečný povrch. Nanášejte prim PUR tile pomocí válečku při ručním nanášení nebo airlessem při strojní aplikaci. Naneste dostatečné množství prim PUR tile na celý povrch a nenechte žádná nenatřená místa. Asi po 1 – 2 hodinách naneste dry PUR trans nebo jiný polyuretanový povlak.

Nářadí

 • Ruční aplikace: Válečkem
 • Strojní aplikace: Airless stříkáním

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • jednoduché nanášení
 • vynikající přilnavost skleněným a lesklým povrchům
 • odolný proti UV záření
 • rychlé schnutí

Poznámky

Skladování

9 měsíců, skladovací teplota: +5 °C až +30 °C

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití