weber.rep vysprávka ST

Cz.Weber

Strojní vysprávková malta na betonové konstrukce zušlechtěna armovacím vláknem

Použití

Obnova/oprava betonových konstrukcí nástřikem jemného betonu, jako jsou tunely, kanály, bazény a nádrže. Konstrukční zpevnění zdiva a silné cementové vrstvy aplikované na zdi a stropy. Vhodný k následné aplikaci krystalizující hydroizolační stěrky Imper F. Lze použít také jako strojem nanášený podkladní prostřik pod tepelně izolační omítku Terralit nebo v jakémkoli případě, kdy je třeba aplikovat podkladní cementový prostřik.

Rekonstrukce a obnova železobetonových nebo betonových konstrukcí, zpevnění zdiva dobré konzistence nanesením jemného cementového betonu, připraveného ze suché směsi Weber.rep vysprávka ST, aplikovaného stříkáním; produkt se připravuje pouhým přidáním vody a aplikuje se v jednotlivých vrstvách od 1 do 4 cm / vrstva, obvykle na KARI síť.

Barevné odstíny

Šedá

Číslo výrobku

SAB 099

Spotřeba

  • 18 kg / 10mm / m2
  • Vydatnost balení: 1,4 m2 při tloušťce 10 mm

Balení

  • Papírový pytel 25 kg

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Betonové konstrukce a železobeton Soudržné zdivo z děrovaných a plných cihel, smíšené a kamenné zdivo.

Nepoužívejte na: sádrové povrchy, natřené povrchy, omítky a stěrky, nepevné nebo nesoudržné povrchy, pórobetonové bloky nebo dřevocementové desky apod., v tloušťkách menších než 1 cm.

Podmínky pro zpracování

Teplota použití v rozsahu +5°C +30°C

Nářadí

Strojní omítačka nebo stroj na stříkání betonu

Čištění

Nádoby, nástroje a přístroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Speciálně vyvinutá ke strojnímu zpracování
  • Určena k plošné aplikaci
  • Vhodné k injektáži mikropilot
  • Maximální tloušťka vrstvy 40 mm
  • Obsahuje armovací vlákna
  • ČSN EN 1504-3 ; Tř. R3

Poznámky

Skladování

12 měsíců v originálním uzavřeném obalu chráněném proti působení vlhkosti

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití