weber.rep torkret SV

weber_rep_torkret_SV.jpg

síranovzdorná cementová směs pro suché stříkání

prefabrikovaná betonová směs nanášení technologií suchého střílání

Definice výrobku

Jednosložková hmota pro sanace železobetonových konstrukcí pomocí stříkání suchou cestou.

Spotřeba

Spotřeba: 19 – 22 kg/10 mm/m2.

Číslo výrobku

SAB 145

 

Balení

  • Papírové pytle 25kg, 42ks/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Zdegradovaný beton se předbourá tak, aby byly odhaleny zkorodované části ocelové výztuže. Musí být také odstraněn beton, který ještě není vizuálně narušen, ale je postižen průnikem různých agresivních médií. Obourané místo se ohraničí cca 3 mm hlubokým zářezem, pomocí ruční úhlové brusky s diamantovým kotoučem. Takto připravený beton se otryská vysoko tlakým vodním paprskem s rotační tryskou, o min. tlaku 100 MPa. Pevnost povrchových vrstev podkladního betonu v tahu min. 1,5 MPa.

Nářadí

Omítací stroj na torkretové směsi.

Čištění

Stroj a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • vysoká přídržnost k podkladu i ocelové výztuži
  • nízký vodní součinitel při aplikaci
  • vysoká odolnost proti mrazu a chemickým
  • rozmrazovacím prostředkům
  • nízký modul pružnosti
  • dobré pasivační schopnosti
  • nízký spad při aplikaci
  • malá prašnost při aplikaci
  • dobrá zpracovatelnost stroji na suché stříkání

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva, přísad je zakázáno. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů na betonové konstrukce.

Produkt je vhodný pro použití