weberrep ochrana

Cz.Weber

ochrana ocelové výztuže před korozí

Použití

Na ochranu armatury v betonu před korozí a jako produkt zvýšení
přídržnosti vysprávkové malty k armatuře.

Definice výrobku

Prášková cementová malta s přísadami vylepšujícími její vlastnosti.

Číslo výrobku

SAB100

Spotřeba

Dovjnásobný nátěr: 0,4 kg/m2

Balení

  • Ve 2 kg plast. kbelících, v 7 kg papírových obalec

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad pro nanášení adhezního nátěru musí být pořádně očištěn od všech nečistot, volných částic a ocel musí být zbavena veškeré koroze.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i kon strukce), nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, při silném větru a za deště.

Nářadí

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, štětka, štětec, ocelový kartáč.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • ochrana ocelové výztuže před korozí
  • k zlepšení přídržnosti vysprávkových malt k armatuře

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití