weber.latex

weber-latex.jpg

Opravná polymercementová malta na betonové konstrukce

Použití

Reprofilace betonových konstrukcí (vodorovných/svislých).

Definice výrobku

Mléčně zabarvený nátěr ze syntetické pryskyřice, určený ke zvýšení adheze správkových malt na beton.

Barevné odstíny

Mléčně bílá

Číslo výrobku

SAB 165

Spotřeba

  •  0,25 lt weber.latex / 0,5 lt vody / m2.

Uvedená spotřeba je založena na praktických zkušenostech se štětkou na hladkém povrchu v optimálních podmínkách. Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová struktura ovlivňují celkovou spotřebu.

Balení

  • 5 litrů
  • 72 ks/paleta (360 kg)

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Neaplikujte, pokud mrzne! weber.latex nenahrazuje přípravu podkladu, který musí být v každém případě čistý, zbavený prachu, pevný a soudržný.

Podmínky pro zpracování

  • Nepoužívejte v neředěném stavu = v čisté formě koncentrátu.
  • Nepoužívejte samostatně jako přímou penetraci nebo jako podkladní vrstvu.

Nářadí

Štětec nebo štětka, vědro, měrka.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • krátká doba tvrdnutí,
  • ochrana proti mokré i suché abrazi,
  • malta třídy R4 dle ČSN-EN-1504-3,
  • na vodorovné pochozí i pojížděné povrchy.

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 ˚C až +30 ˚C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Nepoužívejte v neředěném stavu = v čisté formě koncentrátu. Nepoužívejte jako přímou penetraci nebo jako podkladní vrstvu. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití