webersan 163 WTA

Cz.Weber

Balení

  • Ve 30 kg pap. obalech

Podkladní sanační omítka

Použití

  • Základní porézní omítka webersan 163 WTA je součástí sanačního omít‑ kového systému WTA. Základní porézní omítka webersan 163 WTA slouží k zachycení solí při vysokém stupni zasolení podkladu a snižuje možnost prostupu uvolněných solí do následné vrstvy sanační omítky na fasádách a vnitřních plochách. Základní porézní omítka webersan 163 WTA se rov‑ něž používá k vyrovnání nerovností na vlhkém a zasoleném zdivu.
  • Průmyslově vyráběná suchá minerální maltová směs s certifikátem WTA určená pro použití jako sanační omítka v omítkovém sanačním systému WTA, vhodná pro ruční i strojní zpracování.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé

Rady, tipy a upozornění

  • U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.
  • Nemá‑li být účinek sanační omítky negativně ovlivňován, smějí být na venkovní plochy k vytváření struktury a barevného provedení použity pouze minerální, silikátová nebo silikonová omítka 1 – 1,5 mm bez penetra‑ ce, silikátové, silikonové nátěry. V interiéru použijeme  kerasil bez pene‑ trace. Před nanášením musí být  sanační omítka dobře zatvrdlá a celkově vyschlá.
  • Pro správnou funkci sanačních opatření, jak aktivních tak pasivních, je nut‑ ná konzultace s odbor níky zabý va jícími se touto proble ma tikou. Volejte našim technickým poradcům.
  • Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky..

Číslo výrobku

P712

Spotřeba

  • SPOTŘEBA = 10 kg / 10mm/m2
  • ZÁMĚSOVÁ VODA = 12 – 13 l vody/30 kg balení