weber.dur trass

Cz.Weber

jádrová omítka z trassového vápna

Definice výrobku

Suchá omítková vápenotrassová směs pro ruční zpracování.

Složení

Vzdušné vápno, přírodní trass, čisté přírodní písky. Obsah hydroxidu vápenatého 10 %.

Barva

Přírodně šedobílá.

Použití

Suchá omítková směs pro renovaci historických budov, kostelů a jiných památek podle požadavků památkové péče jako podhozová, vyrovnávací malta, jádrová omítka bez obsahu cementu a chemických přísad.

Spotřeba

  • Jako podhoz 9 kg/m2
  • jako jádrová omítka 18 kg/m2/10 mm
  • spotřeba vody 6,8 lt/30 kg.

Označení

SAZ 830

 

Balení

  • Ve 30 kg pap. obalech, 35 balení - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být stabilní, soudržný, očištěný od prachu a jiných uvolňujících se částí, dostatečně nosný, nesmí odpuzovat vodu, nesmí obsahovat výkvěty a jiné chemické zbytky, nesmí být zmrzlý.Podklad pro omítku musí být připraven tak, aby mohlo vzniknout soudržné spojení s příslušnou nanášenou omítkou. V zásadě platí, že podklad musí být alespoň stejně pevný jako nanášená omítka.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové hladítko, dřevěné hladítko, štětka, omítkářská stahovací lať, míchačka.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • velmi hladký povrch,
  • vhodná pro použití v památkových objektech,
  • dobrá soudržnost s podkladem,
  • vysoce propustná pro vodní páry

Poznámky

Skladování

9 měsíců skladovací teplota: +5 °C až +30 °C.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.Doba vytvrdnutí vápenných omítek se pro-dlužuje úměrně s tloušťkou omítky. Pro doko-nalé vytvrdnutí je třeba kalkulovat s teplotou vzduchu i podkladu minimální +5 °C po dobu 2 měsíců od aplikace. Vápenná omítka silná 10 – 15 mm nesmí být vystavena mrazu min. 2 měsíce od nahození.Pokud toto hrozí, měla by se plocha zakrýt a být rovnoměrně temperována na +5 °C.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití