weber.dur trass

Weber Czech Republic

jádrová omítka z trassového vápna

Definice výrobku

Suchá omítková vápenotrassová směs pro ruční zpracování.

Složení

Vzdušné vápno, přírodní trass, čisté přírodní písky.

Barva

Přírodně šedobílá.

Použití

Jako podhoz pro sanační omítkový systém weber.san mono, weber.san WTA, weber.san super. Na vlhké zdivo z různých stavebních materiálů pro vnitřní a vnější použití

 

Balení

  • Ve 40 kg pap. obalech, 30 balení - 1200 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být stabilní, soudržný, očiště-ný od prachu a jiných uvolňujících se částí, dostatečně nosný, nesmí odpuzovat vodu, nesmí obsahovat výkvěty a jiné chemické zbytky, nesmí být zmrzlý.Podklad pro omítku musí být připraven tak, aby mohlo vzniknout soudržné spojení s pří-slušnou nanášenou omítkou.V zásadě platí, že podklad musí být alespoň stejně pevný jako nanášená omítka.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v roz-mezí od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým nega-tivním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové hladítko, dře-věné hladítko, štětka, omítkářská stahovací lať, míchačka.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • vhodná jako jádrová omítka pro vápenné resp. vápenotrasové krycí omítky
  • pro použití v interiéru i exteriéru 
  • bez obsahu cementu
  • propustná pro vodní páry
  • dobrá soudržnost s podkladem

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.Doba vytvrdnutí vápenných omítek se pro-dlužuje úměrně s tloušťkou omítky. Pro doko-nalé vytvrdnutí je třeba kalkulovat s teplotou vzduchu i podkladu minimální +5 °C po dobu 2 měsíců od aplikace. Vápenná omítka silná 10 – 15 mm nesmí být vystavena mrazu min. 2 měsíce od nahození.Pokud toto hrozí, měla by se plocha zakrýt a být rovnoměrně temperována na +5 °C.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití