webercal vápenný nátěr

Cz.Weber

Čistě minerální vápenný nátěr pro natírání fasádních i vnitřních ploch. Pastovitá konzistence.

Použití

Pro nátěry fasád historických budov v památkové péči a biologickou bytovou výstavbu. Vápenný nátěr na bázi vyzrálého vodou hašeného vápna, jemně mletého kusového vápna bez chemických přísad a neobsahujícího síru. Povrchy vápenných barevných nátěrů ztvrdnou v důsledku přeměny hydroxidu vápenatého s kyselinou uhličitou ze vzduchu na vodou nerozpustný uhličitan vápenatý. Na čerstvých omítkových plochách dosahuje vápenný nátěr zvlášť vysoké tvrdosti, působí dezinfekčně, fungicidně a udržuje difúzní vlastnosti zdiva. Vápno neobsahuje absolutně žádná pojiva ze syntetické pryskyřice, organická rozpouštědla, konzervační látky a je proto z hlediska stavební biologie napr

Definice výrobku

Tradiční vápenný nátěr pro vnější a vnitřní plochy na bázi vyzrálého hašeného vápna. Čistě minerální, bez přídavných látek a dodatečných pojiv.

Barva

39 historických odstínů.

Barevný odstín se může měnit v závislosti na savosti podkladu a klimatických podmínkách během provedení. Transparentnost a barevný vzhled závisí na zvoleném odstínu a stupni zředění. V případě dodatečných dodávek může dojít k odchylkám v barevných odstínech, které jsou pro produkt specifické.

Spotřeba

Spotřeba je 0,35 kg/m2/2 nátěry

Číslo výrobku

NFV 7540

Balení

 • Ve 20 kg PVC vědrech. Pastovitá konzistence.

Barevné odstíny

 • W001
 • L093
 • L611
 • U811
 • R611
 • B007
Zobrazit celý vzorník

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Vápenný nátěr je možné použít ve venkovním prostředí na vápenné omítky, vápenocementové omítky, savé přírodní kameny (vápenopískové kamenné zdivo je zapotřebí zkontrolovat zkušebními vzorky na pronikání oxidů železitých) a stabilní vápenné nátěry. Zmíněné podklady musí být vhodné pro nanášení vápenných nátěrů (např. dostatečně savé, neodpuzující vodu). Ve vnitřních prostorách je také možné vápnem natírat vápenocementové, vápenné a hliněné omítky. Podklad musí být stabilní, nosný, pevný, suchý, bez trhlin, prachu a zbavený mastnot jakož i nečistot jako jsou zbytky sazí a nenosných starých nátěrů. Opravené fasádní plochy musí být strukturálně jednotné a bez trhlin. Rozdílné struktury nátěrového základu způsobují nestejnorodé barevné efekty. Opravy omítek je zapotřebí provést pomocí stejnorodé malty. Místa oprav musí být před natřením vyzrálé, vytvrzené a vyschlé. U silně savých a/nebo pískujících podkladů se doporučuje předchozí ošetření Fluatem H703. Podklady obsahující olej se pro úpravu pomocí vápenného nátěru nehodí. Podklad je zapotřebí připravit tak, aby bylo dosaženo rovnoměrné savosti. Eventuelně může být nutné podklad před jednotlivými nátěry předem navlhčit.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +10 °C. Nezpracovávat při přímém slunečním záření – teploty +30°C a vyšší. Vysoké vlhkosti vzduchu (mlze) nebo silném větru. Neaplikovat za deště nebo před jeho příchodem. Při aplikaci za teplot pod +10 °C a následných 72 hod., mohou vznikat jevy karbonatace povrchu. Nepoužívejte na zmrzlé podklady. Popřípadě fasádu zakrýt. Při příliš rychlém schnutí kvůli vysokým teplotám nebo větru, nátěr po 24 hodinách dodatečně navlhčit. Na objekt používejte materiál z jedné dodávky – šarže. Neaplikujte na vodorovné plochy nebo plochy na nichž se hromadí vlhkost či se po nich chodí. Barevný vzhled se může lišit v závislosti na absorbci podkladu, okolních podmínkách. Vyhněte se nanášení na nehomogenní, příliš horké nebo vlhké podklady.

Nářadí

Nejvhodnější jsou malířské štětky nebo štětce s přírodním vlasem, nerezová špachtle, houba, vědro.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • neobsahuje fermež, sádru, síru
 • neobsahuje syntetická aditiva
 • tradičně vyhašené z kusového vápna
 • sametový vzhled
 • dezinfekční vlastnosti
 • protiplísňový
 • zachovává difuzi zdiva
 • možnost špachtlování – mramorový efekt

Poznámky

Skladování

Vápenný nátěr je možné skladovat v originálních obalech po dobu až 12 měsíců. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. Načaté obaly je nutné vždy pečlivě uzavřít.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Vápenný nátěr není navržen jako hydrofobní (vodu odpuzující), nicméně je možné jej dodatečně ošetřit prostředky s hydrofobní úpravou pro lepší ochranu proti povrchové vodě. V závislosti na podkladu, teplotě a vlhkosti vzduchu se mohou vytvářet třpytivé vrstvy vápna, lehké skvrny a rozdíly v odstínech; to odpovídá charakteru vápenných nátěrů. Pro zabránění tvorby slinutých vrstev vápna je nutné vápenný nátěr nanášet v tenkých vrstvách a dobře rozetřít. V souladu s vlastnostmi vápenných nátěrů v závislosti na podkladu, povětrnostní zátěži a obsahu škodlivých látek ve vzduchu je možné, že nános nátěru předčasně zvětrá. To neznamená, že je výrobek nekvalitní.

Produkt je vhodný pro použití