weber.dur BT calce F

Novinka
Cz.Weber

Vápenná malta pevnostní tř. M15 pro strukturální opravy zdiva na bázi hydraulického vápna

Definice výrobku

Strukturální malta z přírodního hydraulického vápna NHL5, určená ke konsolidaci zpevňování konstrukčních zděných prvků – lokální opravy fasádních prvků – říms, nároží atp. a k provádění omítek .

Použití

Pro opravy a obnovy nosných zděných konstrukcí. Jako zpevňovací omítka poškozeného zdiva. Lokální opravy fasádních dekoračních prvků.

Barva

přírodně béžová

Spotřeba

19,5 kg/m2/10mm

Číslo výrobku

SAZ 831

Balení

  • Papírové pytle 25 kg.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklady musí být stabilní, pevné a čisté. U starého zdiva je nutné provést očištění tlakovou vodou nebo vodním pískováním až do kompletního odstranění veškerých stop nečistot, nepevných nebo nesoudržných částí, případných solných výkvětů a všech prvků, jež by mohly ohrozit přilnutí. Případné praskliny nebo dutiny vyspravte produktem weber.tec BT calce F. Před aplikací produktu zvlhčete podklad až do nasycení.

  • Vhodné podklady – cihelné zdivo, smíšené zdivo, betonové tvárnice, zdrsněný beton, tufový kámen.
  • Nevhodné podklady – sádra, natřené plochy.

Nářadí

Míchačka nebo omítací stroj nebo el. míchadlo, zednická lžíce, hliníková stahovací lať, dřevěné nebo pur hladítko.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Strojní i ruční nanášení
  • Pro opravy fasádních dekorací
  • Pro sanaci omítek
  • Pro výplně kaveren, spár, trhlin

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití