weber.cal injektáž 5

weber-cal-injektaz-5_package.jpg

Injektážní malta ke zpevňování kamenného nebo cihlového zdiva

Definice výrobku

Vysoce tekutá malta z přírodního hydraulického vápna NHL5, určená ke zpevňování kamenného, cihlového nebo tufového zdiva injektáží.

Použití

Weber.cal injektáž 5 se používá k opravě/zpevnění kamenných, cihlových nebo tufových zdí vyplňováním vyvrtaných otvorů injektáží. Je vhodný také pro obnovu/opravu popraskaných či doplnění chybějících omítek.

Spotřeba

1,47 kg/lt otvoru k zaplnění.

Číslo výrobku

SAB 948

Balení

  • Papírové pytle 25 kg.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Aby nedošlo k úniku weber.cal injektáž 5, vyspárujte nerovné spoje nebo zatmelte eventuální otvory. Nasyťte vodou celé zdivo použitím otvorů vytvořených pro injektáž. Počkejte jeden den, aby došlo k odpaření stojaté vody ze zdiva. Vytvořte osu otvorů o rozdílném průměru vzhledem k propustnosti a kompaktnosti zdiva ve vzdálenosti od 20 – 25 cm (plné cihly, tufové zdivo) do 40 cm (smíšené, kamenné zdivo). Otvory pro injektáž musí být různého průměru mezi 15 a 25 mm. Hloubka vrtu musí být cca dvě třetiny síly stěny. U síly do 60 cm stačí pracovat pouze na jedné straně stěny, u větších šířek je zapotřebí pracovat na obou stranách. Sklon vrtů musí být cca 45° nebo takový, aby byl schopen podporovat proces vyplnění zdiva injektáží.

Nářadí

Injektážní stroj, el. míchadlo nebo vrtačka s míchacím nástavcem a regulací otáček, případně volnospádná míchačka nebo omítací stroj, vědro.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • výborná plnitelnost otvorů,
  • resistentní vůči síranovým solím,
  • neobsahuje cement,
  • vhodné i pro opravu omítek

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Teplota použití +5 °C až +30 °C. Nepoužívejte na zmrzlé podklady, na podklady v procesu tání, ani na podklady vystavené riziku mrazu v následujících 24 hodinách. Výrobek je připraven k použití: přidejte pouze vodu v potřebném množství. Zabraňte tvorbě vzduchových bublin během míchání a nanášení. Zabraňte rozmočení dutin, které mají být vyplněny, pokud jsou okolo nástěnné malby, výzdoby stěn různého charakteru a další prvky citlivé na vlhkost.

Produkt je vhodný pro použití