webertec 945

Cz.Weber

dvousložková injektážní pryskyřice na bázi epoxidové pryskyřice, s nízkou viskozitou a bez obsahu rozpouštěděl

Barevné odstíny

Transparentní – nažloutlá

Definice výrobku

Dvousložková injektážní pryskyřice k silové injektáži nebo k zalévání trhlin v betonu a ve zdivu.

Číslo výrobku

SAB 187

Spotřeba

Na dm3 plněného prostoru: cca 1,1 kg

Balení

 • Obal Jednotka VPE / paleta
 • Nádoba kombi 1 kg 216 DN
 • Nádoba kombi 5 kg 56 DN

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý nebo mírně vlhký, nosný, zbavený tuku a oleje a nesmí obsahovat žádné složky, které by snižovaly přilnavost.

 • Místa s trhlinami vyčistěte cca 3 – 4 cm po obou stranách trhliny ocelovým kartáčem nebo brusným kotoučem. V příslušných rozestupech vyvrtejte otvory a vsaďte šroubovací nebo narážecí pakry. Trhliny zamažte epoxidovou pryskyřicí weber.rep 766 nebo weber.rep 760 a nechte vytvrdit.
 • Injektáž se provádí šroubovacími/narážecími nebo nalepovacími pakry. Vzdálenost mezi body injektážeje 5 cm od trhliny a 15 – 20 cm mezi sebou. U souvislých trhlin v betonu připravte po obou stranách a s přesazením injektážní otvory. K přilepení nalepovacích pakrů používejte přípravek weber.rep 766. Šroubovací pakry vsazujte v úhlu sklonu 45°.

Nářadí

Injektážní stroj, nádoba na zalévání.

Čištění

Stroj, nádoby a nářadí se ihned po použití, nejpozději do 1 hod. musí očistit roztokem weber.sys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Vysoká odolnost vůči chemickým látkám
 • Neobsahuje nereaktivní změkčovadla
 • Vynikající přilnavostna stranách trhlin
 • Po vytvrzení vysoká pevnost v tlaku a v tahu při ohybu
 • V tahu při ohybu
 • Chrání armaturu železobetonových částí stavby
 • Před proniknutím vody a vzduchu, a tím před
 • Korozí
 • Nízká viskozita
 • Dobré schopnosti zatékání
 • Na silové spoje v betonu

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití