webertec 941

weber_tec_941.jpg

injektážní silikátový roztok

Použití

Pro dodatečnou vodorovnou hydroizolaci vlhkého zdiva formou injektážního napuštění – beztlakou, nízkotlakou nebo tlakovou metodou.

Barevné odstíny

Transparentní.

Definice výrobku

Zásaditý roztok k dodatečné vodorovné hydroizolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti. Produkt lze použít i jako speciální impregnaci zdiva zatíženého solemi.

Číslo výrobku

SAB 941

Spotřeba

Tloušťka stěny (cm) 30 / 40 / 50
Spotřeba weber.tec 941 (litrů/m zdiva) 6 až 15 / 8 až 20 / 10 až 25

Balení

 • V 20 l kanystrech, 24 kanystrů/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

 • Pro beztlaké napouštění vyvrtejte do zdiva otvory o průměru cca 30 mm, s odstupem 10 – 12 cm a s úhlem sklonu 25° – 45°. Hloubka vývrtu je o cca 5 cm menší než tloušťka zdiva. U provedení ve dvou řadách bude každý druhý otvor výškově přesazen. U vývrtů musí být zachycena minimálně jedna ložná spára.
 • Před injektáží je nutno vyvrtané otvory vyfoukat stlačeným vzduchem bez oleje.
 • Větší dutiny v oblasti injektáže vyplňte před aplikací vstřikované kapaliny plnicí maltou weber.tec 942, která je kompatibilní se stavebním materiálem. Před dalším zpracováním uspořádejte nové vývrty cca 5cm nad původní řadou otvorů nebo otvory vyvrtejte.
 • Před impregnací zdiva zatíženého solemi je zapotřebí odstranit krystalky soli a drolivé spáry vyškrábat do hloubky cca 2 cm. Případné

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Injektážní stroj při tlakové a nízkotlaké metodě, PET lahve při beztlakém napouštění, vědra, pakry, vědro s cejchováním – pro ředění, fanka.

Čištění

Stroj, nářadí, nádoby se ihned po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Vhodné pro zdivo s maximální hmotnostní vlhkostí 7 %
 • Proniká do nejjemnějších kapilár
 • Má hydrofobní účinek
 • Působí na zužování kapilár
 • Neobsahuje rozpouštědla
 • Zamezuje difuzi solí
 • Připraven k okamžité aplikaci

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití