webertec 940 E

Cz.Weber

injektážní silikonová mikroemulze

Použití

Pro dodatečnou vodorovnou hydroizolaci vlhkého zdiva formou injektážního napouštění - beztlakou, nízkotlakou nebo tlakovou metodou.

Definice výrobku

Silikonový mikroemulzní koncentrát, smísitelný s vodou ( emulgovatelný) pro dodatečné horizontální utěsnění zdiva proti vlhkosti. Difuzní vlastnosti zdiva budou ovlivněny pouze nepatrně.

Číslo výrobku

SAB 940

Spotřeba

Spotřeba se řídí nasákavostí zdiva.

Tloušťka(cm)  SAB156 1:10 s vodou

40       0,8 až 2,0   8 až 20

60       1,2 až 3,0  12 až 30

80       1,6 až 4,0  16 až 40

100     2,0 až 5,0  20 až 50

Balení

  • V kanystrech 1, 5 a 20 litrů.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Vícestupňová metoda je vhodná obzvláště pro zdivo se zvýšenou vlhkostí ( až 95% - cihlové zdivo  a zdivo z přírodního kamene). U zdiva zbaveného omítkových vrstev doporučujeme prostor injektáže nastěrkovat těsnící maltou weber.tec 933 - pro zamezení úniku injektážního roztoku. U tloušťěk zdiva nad 60 cm a stropů by se měly vrtné díry uspořádat pokud možno z obou stran. Po vrtání se musí vrtné díry vyfoukat stlačeným vzduchem bez obsahu oleje.Tím se zabrání tomu, aby prach uniklý při vrtání nemohl negativně ovlivnit příp. zamezit schopnosti rozvádění produktu weber.tec 940 (ADEXIN HS 2). Větší dutiny v oblasti zóny unjektáže zaplnit před zanesením injekční tekutiny maltou pro vyplňování vrtných otvorů weber.tec 942 (CERINOL BSP), která se dobře pojí se stavebními materiály. Zónu vrtání doporučujeme utěsnit maltou weber.tec 933 - v případě, že se vrtá do zdiva zbaveného omítkových vrstev.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

Nářadí

Injektážní stroj při tlakové a nízkotlakové metodě, PET lahve při beztlakém napouštění, vědra, pakry, vědro s cejchováním - pro ředění, fanka.

Čištění

Stroj, nářadí a nádoby se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • vhodný pro zdivo s vysokým stupněm provlhnutí
  • mikrormulze vnikne do nejjemnějších kapilár
  • netvoří žádné zdivo poškozující soli
  • vhodný pro velké tloušťky zdiva  
  • koncentrát smísitelný s vodou
  • obzvláště vhodný pro tlakovou injektáž
  • zpracování ve vícestupňové injekční metodě

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití