webertec 942

Cz.Weber

výplňová malta ve zdivu

Použití

weber.tec 942 (CERINOL BSP) je doplňkem k chemickému horizontalnímu utěsnění – injektáži např. weber.tec 941 (ADEXIN HS), weber.tec 940 (ADEXIN HS 2), k vyplnění větších dutin a vyvrtaných otvorů ve zdivu metodou zalévání nebo injektažní. Po ukončení horizontalního utěsnění – injektáže se vyvrtané otvory uzavřou použitím weber.tec 942 (CERINOL BSP).V kombinaci s weber.tec 940 (ADEXIN HS 2) je možné i zpracování metodou „mokré na mokré“ pomocí injektážních pump firmy Ditmann. Dbejte přislušných prováděcích pokynů.

Definice výrobku

weber.tec 942 (CERINOL BSP) je průmyslově vyráběna, suchá maltova směs k vyplnění dutých mist ve zdivu, pojena cementem. Ve ztvrdlém stavu vykazuje velmi dobrou přilnavost k zdivu.

Číslo výrobku

SAB 942

Barva

Šedá.

Spotřeba

 2,7kg/m2;  20kg suché směsi/12lt plnící malty

Balení

  • Papírové pytle 5kg, 20kg.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, zbavený prachu, oleje a mastnoty. Vyvrtané díry se před vyplněním musí profouknout stlačeným vzduchem bez oleje.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

Nářadí

Injektážní stroj, pakry, vědro s cejchováním - pro ředení, fanka.

Čištění

Stroj, nářadí a nádoby se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • nízká smršťovací a rozpínací vlastnost
  • vysoce odolná sulfátům
  • kompatibilní se stavebními materiály
  • velmi tekutá

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití