weberepox QS

Novinka
Cz.Weber

Bezrozpouštědlová epoxidová hmota speciálně určená pro realizaci pískem prosypávaných podlahových systémů. Potěrová hmota pro finální nášlapnou vrstvu podlah – nátěr, stěrka v systému QS.

Definice výrobku

weberepox QS je pigmentovaná, nízkoviskózní, dvoukomponentní, bezrozpouštědlová
hmota, na epoxidové bázi s nízkou úrovní pachu při zpracování, se zvýšeným protiskluzem. 

Použití

weberepox QS je speciálně určen pro vytváření QS systému – protiskluzných podlahových systémů prosypávaných pískem. Materiál je vhodný pro vytváření podlah ve výrobních halách, skladech, autoopravnách, elektrárnách, obchodech parkovištích, školách, jídelnách, letištích, atd.

Barevné odstíny

Vybrané základní barvy RAL – 1013, 1016, 1018, 1019, 3003, 3013, 5005, 5015, 6001, 6029, 7001, 7004, 7005, 7030, 7032, 7035, 7038, 7045, 9004, 9016. Cena těchto RAL viz příplatkový ceník. Hmota je vyráběna z pigmentů dle barevníku RAL, ale použité přísady mírně mění barevný odstín. Na základě povolené tolerance pigmentů dle barevníku RAL nelze vyloučit mírnou odchylku barvy mezi jednotlivými výrobními šaržemi. Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte hmotu stejné výrobní šarže. Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít v rozporu se zněním tohoto technického listu.

Číslo výrobku 

QS RAL A - složka A; QS RAL B - složka B

Spotřeba

 • Cca 0,6 kg/m2 v jednom nátěru dle frakce použitého písku
 • Mísící poměr 4,5 (A) : 1 (B)

Příklady pro vás:

Níže uvedené spotřeby jsou výchozími hodnotami návrhu skladby a uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek!


Hrubý povrch tl. cca 1,5 mm
1. Penetrace weberepox P100, nebo weberepox P102 – spotřeba 0,5 kg/m2 se zásypem čistým suchým křemičitým pískem frakce 0,3–0,8 mm při spotřebě 2–2,5 kg/m2
2. Uzavírací vrstva weberepox QS spotřeba 0,60 kg/m2

Středně hrubý povrch v tl. cca 1 mm
1. Penetrace weberepox P100, nebo weberepox P102 – spotřeba 0,5 kg/m2 se zásypem čistým suchým křemičitým pískem frakce 0,1–0,5 mm při spotřebě 2–2,5 kg/m2
2. Uzavírací vrstva weberepox QS spotřeba 0,50 kg/m

 • Složka A 20,8 kg
 • Složka B 4,2 kg
 • Směs A + B 25 kg

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava podkladu

Před realizací weberepox QS je nutné podklad důkladně napenetrovat materiály
(penetracemi) weberepox. Povrch musí být bez nerovností. Trhliny a jiné vady podkladu
musí být vyspraveny, povrch musí být dokonale uzavřen bez porezity, prachu, mastnot
včetně všech dalších nečistot, které mohou působit jako separátor nebo se prokreslit na
povrch nátěru weberepox QS.

Zpracování

weberepox QS je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro aplikaci je nezbytné důkladné smísení složky A se složkou B a to tak, že se nejprve promíchá zvlášť složka A, poté se vlije složka B do složky A a pomocí pomaluobrátkového čistého míchadla (300–400 ot/min) dojde k důkladnému smísení obou složek. Následně se celá směs přelije do čisté nádoby a znovu promíchá. Doba míchání je 2–3 min. Při mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbytečně vmícháván vzduch. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií – nátěr štětcem, válečkem, stříkáním metodou AIRLESS apod.

Vhodnou technologii je nutno vždy před zahájením aplikace otestovat!
Namíchaný weberepox QS neskladovat ve větším množství a po 5–10 minutách po smíchání znovu nemíchat – nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce! Po ukončení prací nutno nástroje od nevytvrzené hmoty očistit nejlépe čističi na acetonové bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit mechanicky.

 

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • velmi dobrá odolnost vůči water-spottingu
 • velmi dobré mechanické vlastnosti
 • velmi dobrá oděruvzdornost
 • velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
 • zvýšený protiskluz
 • rychlé zprovoznění podlahy
 • vodotěsnost
 • dobrá stálobarevnost
 • velmi dobrý rozliv
 • neobsahuje nonylfenol

Poznámky

Skladování

12 měsíců v originálních dobře uzavřených obalech, suchu při teplotě od +10 °C do +25 °C. Neskladovat na slunci! Během skladování se mohou na hladině složky A vyskytnout bílé nebo i jinak barevné skvrnky pigmentů obsažených ve hmotě. Po zamíchání hmoty dojde k jejich odstranění. Jejich přítomnost nijak neovlivňuje kvalitu materiálu.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Výrobek je určený pouze pro profesionální uživatele.
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Důležitá upozornění

Při působení vysoké teploty okolí, nebo podlahového topení a vysokého trvalého zatížení, může dojít k viditelným vtiskům do podlahy (regály, nábytek, atd.). Hmotu weberepox QS doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch hmoty. Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty weber nepoužívejte topidla na naftu, plyn, dřevo, uhlí apod. CO2 a vodní páry mají negativní vliv na kvalitu povrchu. Vytápění doporučujeme pomocí elektrických přímotopů. Všeobecně nejsou hmoty na bázi epoxidových pryskyřic zcela barevně stabilní vlivem UV záření a povětrnostních vlivů. Veškeré údaje v tomto technickém listu jsou nezávazné, jsou však zpracovány dle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití