weberepox P128

Novinka
Cz.Weber

Potěrová hmota pro finální nášlapnou vrstvu podlah – nátěr, stěrka.

Definice výrobku

weberepox P128 je pigmentovaná, nízkoviskózní, dvoukomponentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi, s nízkým obsahem VOC.

Použití

weberepox P128 je určen pro vytváření litých podlah, hladkých nátěrů. Materiál je vhodný pro vytváření podlah ve skladech, výrobních halách, elektrárnách, obchodech parkovištích, školách, jídelnách, letištích, nemocnicích atd.

Barevné odstíny

Vybrané základní barvy RAL – 7001, 7035, 7038, 7045, 7030, 9010, 7004, 7030, 3003, 5015, 7005, 1016. Hmota je vyráběna z pigmentů dle barevníku RAL, ale použité přísady mírně mění barevný odstín. Na základě povolené tolerance pigmentů dle barevníku RAL nelze vyloučit mírnou odchylku barvy mezi jednotlivými výrobními šaržemi. Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte hmotu stejné výrobní šarže.

 • Pryskyřice – komponenta A – transparentní, kapalina
 • Tvrdidlo – komponenta B – nahnědlá, kapalina

Číslo výrobku

P128

Spotřeba

 • cca 0,6 kg/m2 ve dvou nátěrech, nebo 1,5 kg/m2/1 mm

Malé balení:

 • Složka A 5,4 kg
 • Složka B 1,1 kg
 • Směs A + B  = 6,5 kg

Velké balení:

 • Složka A 20,8 kg
 • Složka B 4,2 kg
 • Směs A + B  = 25 kg

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava podkladu

Před realizací weberepox P128 je nutné podklad důkladně napenetrovat materiály (penetracemi) weberepox. Povrch musí být bez nerovností. Trhliny a jiné vady podkladu musí být vyspraveny, povrch musí být dokonale uzavřen bez porezity, prachu, mastnot včetně všech dalších nečistot, které mohou působit jako separátor nebo se prokreslit na povrch nátěru weberepox P128. Při realizaci hladkého nátěru či stěrky, nedoporučujeme povrch použité vazné hmoty přesypávat pískem.

Zpracování

weberepox P128 je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro aplikaci je nezbytné důkladné smísení složky A se složkou B a to tak, že se nejprve promíchá zvlášť složka A, poté se vlije složka B do složky A a pomocí pomaluobrátkového čistého míchadla (300–400 ot/min) dojde k důkladnému smísení obou složek. Následně se celá směs přelije do čisté nádoby a znovu promíchá. Doba míchání je 2–3 min.. Při mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbytečně vmícháván vzduch. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií – nátěr štětcem, válečkem, kartáčem, gumovou stěrkou, stříkáním metodou AIRLESS apod.

Vhodnou technologii je nutno vždy před zahájením aplikace otestovat!

Technologie realizace lité podlahy: Aplikovat v odpovídající spotřebě nejlépe kovovou stěrkou se špičatými zuby na napenetrovaný podklad. Aplikovaný weberepox P128 není třeba odvzdušňovat odvzdušńovacím válečkem s hroty. Vyskytnou-li se v hmotě weberepox P128 vzduchové bubliny z nedokonale uzavřeného podkladu, musí dojít k odvzdušnění ihned po aplikaci na plochu. Hmotu lze plnit čistým, suchým křemičitým pískem frakce 0,1–0,3 mm. Doporučené plnění křemičitým pískem je 25 hmotnostních %. Při aplikaci naplněné weberepox P128 použijte stěrku s jemnými pilovitými zuby. Při nižší spotřebách může dojít k lehkému prokreslení plniva.

Technologie realizace hladkého nátěru podlah:

Aplikovat ve spotřebě cca 0,6 kg/m2 ve dvou vrstvách velurovým nebo nylonovým válečkem nebo štětcem do kříže na napenetrovaný podklad. Namíchaný weberepox P128 neskladovat ve větším množství a po 5–10 minutách po smíchání znovu nemíchat – nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce! Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit nejlépe čističi na acetonové bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • velmi dobrá odolnost vůči water-spottingu
 • velmi dobré mechanické vlastnosti
 • velmi dobrá otěruvzdornost
 • velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
 • vodotěsnost
 • velmi dobrá stálobarevnost
 • rychlé zprovoznění podlahy
 • velmi snadné čištění
 • velmi dobrý rozliv
 • možná aplikace bez odvzdušňovacího válečku

Poznámky

Skladování

v originálních dobře uzavřených obalech v suchu, ne na slunci při teplotě od +10 °C do +25 °C, 12 měsíců.

Během skladování se mohou na hladině složky A vyskytnout bílé nebo i jinak barevné skvrnky pigmentů obsažených ve hmotě. Po zamíchání hmoty dojde k jejich odstranění. Jejich přítomnost nijak neovlivňuje kvalitu materiálu.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Hmotu weberepox P128 doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch hmoty. Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty Weber nepoužívejte naftu, plyn, dřevo, uhlí apod. CO2 a vodní páry mají negativní vliv na kvalitu povrchu. Doporučujeme vytápět el. proudem. Všeobecně nejsou hmoty na bázi epoxidových pryskyřic zcela barevně stabilní vlivem UV záření a povětrnostních vlivů.

Produkt je vhodný pro použití