weberepox P102 barevný

Novinka
Cz.Weber

Vazná a penetrační hmota na suchý beton, na beton se zvýšenou vlhkostí, na problematické povrchy, barvená.

Definice výrobku

weberepox P102 je nízkoviskózní, dvoukomponentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi.

Použití

weberepox P102 barevný je určen na vytváření vazné vrstvy či laminování:

 • na suché betony a jiné minerální podklady
 • na betony se zvýšenou vlhkostí
 • anhydrit, sádrokarton
 • na kovy, teraco a původní pryskyřičné povrchy
 • na další problematické povrchy
 • jako pojící vrstva mezi starý a čerstvý beton
 • pro tlakové injektáže zdiva, betonů apod.

Barevné odstíny

Vybrané základní barvy RAL – 7001, 7035, 7038, 7045, 7030, 9010, 7004, 7030, 3003, 5015, 7005, 1016.

Barva hmoty pro podkladní penetraci pod finální vrstvu není přesně laděna na odstíny barevníku RAL. Není vyloučena odchylka barvy mezi jednotlivými výrobními šaržemi.

 • Pryskyřice – komponenta A – transparentní, kapalina
 • Tvrdidlo – komponenta B – nahnědlá, kapalina

Číslo výrobku

P100 + č. barvy

Spotřeba

 • cca 0,3–0,5 kg/m2 dle savosti podkladu

25 kg balení: složka A 16,8 kg, složka B 8,2 kg, směs A + B = 25 kg
5 kg balení: složka A 3,3 kg, složka B 1,7 kg, směs A + B = 5 kg

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava podkladu

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí a zdrsněn např. broušením, frézováním, tryskáním ocelovými kuličkami až na zdravé jádro s dokonalým odsátím všech volných částí. V případě existence stávající polymerní podlahové vrstvy jiné než produkce weber jenž je mladší 6 měsíců musí být tato odstraněna až na zdravý beton/podklad. Podklad musí být zbaven prachu, mastnot včetně všech dalších nečistot, které mohou působit jako separátor. Nerovnosti, trhliny a jiné vady podkladu musí být vyspraveny. Podklad musí mít pevnost v odtrhu vyšší než 1,5 N/mm2. V případě vlhkého betonu se v podkladu nesmí vyskytovat tlaková voda, povrch musí být nejméně do cca 1 cm hloubky bez volné vody. Podklad nesmí obsahovat ve vodě rozpustné substance, jako jsou soli, rozpouštědla apod. V případě nového betonového podkladu je nutno vyčkat cca 5–10 dní po betonáži v závislosti na teplotě a vlhkosti. Povrch čerstvé weberepox P102 poprášit suchým a čistým křemičitým pískem 0,1–0,3 mm a po cca 24 hodinách je možno aplikovat ostatní hmoty Weber na plochu přičemž platí vše, co je v tomto technickém listu uvedeno. V případě anhydritu a některých cementových stěrek nutno kalkulovat s dvojitou penetrací.

Zpracování

weberepox P102 barevný je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro aplikaci je nezbytné důkladné smísení složky A se složkou B a to tak, že se nejprve promíchá zvlášť složka A, poté se vlije složka B do složky A a pomocí pomaluobrátkového čistého míchadla (300–400 ot/min) dojde k důkladnému smísení obou složek. Následně se celá směs přelije do čisté nádoby a znovu promíchá. Doba míchání je 2–3 min. Při mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbytečně vmícháván vzduch. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií tj. nátěr štětcem, válečkem, kartáčem, gumovou stěrkou, stříkáním metodou AIRLESS atd. Vhodnou technologii je nutno vždy před zahájením aplikace otestovat!

Při aplikaci weberepox P102 barevný jako penetrace je možno plnit tuto hmotu jemnou frakcí suchého, čistého křemičitého písku 0,1–0,3 mm.

Plnění weberepox P102 barevný pískem je možné provádět maximálně do obsahu písku 10 hmotnostních %!

Penetrace musí naprosto dokonale uzavřít povrch i za cenu dvojité penetrace! Při zpracování weberepox P102 barevný jako polymer – betonu či malt je doporučeno plnit vhodnými frakcemi čistých a suchých křemičitých písků. Nejlépe frakcí 0,1–0,3. Namíchaný weberepox P102 barevný neskladovat ve větším množství a po 5–10 minutách po smíchání znovu nemíchat – nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce! Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit čističem na acetonové bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • vynikající přilnavost podkladu
 • výborné mechanické vlastnosti
 • optimální rychlost vytvrzování
 • brousitelná již na druhý den
 • rychlé zprovoznění podlahy

Poznámky

Skladování

12 měsíců v originálních dobře uzavřených obalech v suchu, ne na slunci při teplotě od +10 °C do +25 °C. Během skladování se mohou na hladině složky A vyskytnout bílé nebo i jinak barevné skvrnky pigmentů obsažených ve hmotě. Po zamíchání hmoty dojde k jejich odstranění. Jejich přítomnost nijak neovlivňuje kvalitu materiálu.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Penetraci doporučujeme aplikovat při klesající teplotě, aby nevznikaly póry po vzdouvajícím se vzduchu v podkladu. Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty weber nepoužívejte naftu, plyn, dřevo, uhlí apod. CO2 a vodní páry mají negativní vliv na kvalitu povrchu. Doporučujeme vytápět elektrickým proudem.

Produkt je vhodný pro použití