weberepox P100

Novinka
Cz.Weber

Vazná a penetrační hmota, hmota pro polymer maltu a beton, potěr

Definice výrobku

weberepox P100 je nízkoviskózní, dvoukomponentní, transparentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi.

Použití

weberepox P100 je určen pro:

 • penetraci cementem vázaných podkladů s kapilárním utěsněním podkladu
 • penetraci cementem vázaných podkladů za účelem vytvoření zpevněné, nepropustné a vysoce odolné podlahové vrstvy
 • povrchové impregnační zpevnění nesoudržných podkladů
 • přípravu opravných malt, špachtlovacích a vyrovnávacích hmot, polymer malt a betonů
 • tlakové injektáže zdiva, betonů apod.

Barevné odstíny

 • Pryskyřice – komponenta A – transparentní, kapalina
 • Tvrdidlo – komponenta B – nahnědlá, kapalina

Číslo výrobku

P100

Spotřeba

 • cca 0,3–0,5 kg/m2 dle savosti podkladu

25 kg balení: složka A 16,7 kg, složka B 8,3 kg, směs A + B = 25 kg
5 kg balení: složka A 3,3 kg, složka B 1,7 kg, směs A + B = 5 kg

Balení

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava podkladu

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí a zdrsněn např. tryskáním ocelovými kuličkami, broušením, frézováním, apod. s dokonalým odsátím všech volných částí. Podklad musí být zbaven prachu, mastnot včetně všech dalších nečistot, které mohou působit jako separátor, bez stoupající vlhkosti. Nerovnosti, trhliny a jiné vady podkladu musí být vyspraveny. Zbytková vlhkost podkladu musí splňovat normu ČSN EN 74505. Pevnost v odtrhu povrchové vrstvy podkladu musí být vyšší než 1,5 N/mm2.

Zpracování

weberepox P100 je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro aplikaci je nezbytné důkladné smísení složky A se složkou B a to tak, že se nejprve promíchá zvlášť složka A, poté se vlije složka B do složky A a pomocí pomaluobrátkového čistého míchadla (300–400 ot/min) dojde k důkladnému smísení obou složek. Následně se celá směs přelije do čisté nádoby a znovu promícha. Doba míchání je 2–3 min. Při mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbytečně vmícháván vzduch. Takto připravený material musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií tj. nátěr štětcem, válečkem, kartáčem, gumovou stěrkou, stříkáním metodou AIRLESS atd. Vhodnou technologii je nutno vždy před zahájením aplikace otestovat! Při aplikaci weberepox P100 jako penetrace je možno plnit tuto hmotu jemnou frakcí suchého čistého křemičitého písku 0,1–0,3 mm. Plnění weberepox P100 pískem je možné provádět maximálně do obsahu písku 20 hmotnostních %! Penetrace musí naprosto dokonale uzavřít povrch i za cenu dvojité penetrace! Při zpracování weberepox P100 jako polymer – betonu či malt je doporučeno plnit vhodnými frakcemi čistých a suchých křemičitých písků nejlépe frakcí 0,1–0,3. Namíchaný weberepox P100 neskladovat ve větším množství a po 5–10 minutách po smíchání znovu nemíchat – nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce! Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit nejlépe čističi na acetonové bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • výbornou přilnavost k podkladu
 • výborné mechanické vlastnosti
 • optimální rychlost vytvrzování
 • brousitelný již na druhý den
 • rychlé zprovoznění podlahy

Poznámky

Skladování

12 měsíců v originálních dobře uzavřených obalech, suchu, při teplotě od +10° C do +25° C. Neskladovat na slunci!

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití