weberfloor flow

Cz.Weber

Litý cementový potěr vyztužený vlákny.

Definice výrobku

Cementový litý podlahový potěr s modifikujícími přísadami, vyztužený vlákny pro vnitřní použití.

Použití

weberfloor flow je možno použít pro zhotovení litých potěrů připojených, potěrů na separační vrstvě i pro potěry na izolační vrstvě. Používá se jak na plochy bez podlahového topení, tak na plochy s podlahovým topením (teplovodním či elektrickým) s teplotou na přívodu maximálně 50 °C. Hmota je vhodná pro použití v bytové i administrativní výstavbě. Pouze pro vnitřní prostory. Není určena jako konečná povrchová úprava.

Barevné odstíny

Šedá

Spotřeba

 • 19,5 kg/m2 v tl. vrstvy 1 cm

Číslo výrobku

CP FLOW

Balení

 • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 744505 nebo dle projektové dokumentace.

 1. V případě aplikace jako připojeného potěru musí být podklad suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně  oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad je třeba upravit penetračním nátěrem. Pokud se v odkladu vyskytují díry nebo velké nerovnosti, musí se opravit např. weberbat opravnou hmotou minimálně 2 hodiny před použitím weberfloor flow.
 2. V případě aplikace potěru na oddělovací vrstvě je třeba aplikovat na rovný podklad oddělovací vrstvu, kterou tvoří PE fólie nebo impregnovaný papír, s lepenými přesahy 10 cm. Po konzultaci lze aplikovat i na vhodnou akustickou podložku. Pokud se v  podkladu vyskytují díry nebo velké nerovnosti, musí se opravit např. weberbat opravnou hmotou minimálně 2 hodiny před  pokládkou oddělovací vrstvy.
 3. V případě aplikace potěru na izolační vrstvě je možné použít obvyklé tepelné izolace, které jsou určené do podlah podle ČSN EN 13 163. Izolační desky musejí dosedávat na podklad celoplošně, desky se pokládají na vazbu. V případě kombinování tepelně izolačních desek a desek pro kročejový útlum je třeba klást vrstvu pro kročejový útlum dospod souvrství. Následně se izolační vrstva pokryje PE fólií nebo voskovým papírem s přelepenými přesahy 10 cm.
 4. V případě použití na zalévání podlahového topení je třeba, aby bylo topení instalováno dle platných norem a aplikačních předpisů výrobců podlahových topení. Před zahájením pokládky potěru na podlahovém topení je třeba provést tlakovou zkoušku. Při pokládce potěru by instalace měla mít pro tento typ systému normální provozní tlak, díky čemuž se sníží riziko mechanického poškození topných trubek. Jednotlivé podlahové topné okruhy – vytápěné plochy je nutné oddělit dilatací.

Podkladní nátěr

Na penetraci savých podkladů před aplikací weberfloor flow jako připojeného potěru používáme ředěný roztok weberpodklad floor s vodou v poměru 1:3. V případě vyšší savosti je možno provést penetraci opakovaně. Na nesavé povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weberpodklad haft neředěný. Na problematické podklady je nutné použít epoxidový přednátěr webersys epox podklad zapískovaný křemičitým LOD pískem.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod + 10 °C a vzrůst nad 25 °C a to nejen při aplikaci, ale i dalších 7 dní od aplikace. Při aplikaci a následném zrání produktu je třeba provádět dostatečné větrání prostoru, které však nesmí vykazovat průvan. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod + 10 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod + 10 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

m-tec Duomix 2000 nebo jiné vhodné míchací zařízení (v případě malého množství materiálu lze použít i spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování), nivelační tyč (hrazda), nivelační trojnožky nebo laserová nivelační vodováha.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • litý cementový potěr
 • vyztužený vlákny
 • pevnost v tlaku 20 MPa
 • pochůznost po 24 hodinách
 • ideální pro aplikace na podlahová vytápění
 • vhodný pro suché i vlhké prostory
 • tloušťky vrstev 20 – 100 mm

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití