webersys epox podklad

weber_sys_epox_podklad.jpg

epoxidová univerzální pryskyřice bezrozpouštědlová / penetrační a stěrková dvousložková hmota

Použití

Používá se jako pojivo pro zhotovení penetračních nátěrů, stěrek, betonů ap. Jako penetrační pryskyřice výtečně zatěsňuje kapiláry a uzavírá póry v cementových a betonových podkladech. Je vhodná i jako krycí nátěr a samonivelační stěrka buď v barvě transparentní či nepigmentované do barevného odstínu. Vhodná na podklady vystavené vysokému mechanickému namáhání.

Definice výrobku

Dvousložková bezrozpouštědlová nízkoviskózní epoxidová pryskyřice pro penetraci podkladů a zhotovení stěrek. Je použitelná i jako krycí průhledný nátěr nebo stěrka na barevné strukturované podklady, které jsou vystaveny vysokému mechanickému namáhání. Pryskyřici je možno plnit křemičitou moučkou v poměru 1:0,5 až 1:10 dle oblasti použití.

Barevné odstíny

Transparentní, lehce okrová barva.

Číslo výrobku

NP 667

Spotřeba

  • Penetrace: 0,3-0,5kg/m2
  • Penetrační stěrka vyrovnávací: 0,8-1,5kg/m2
  • Samonivelační stěrka: 0,5-0,6kg/m2

Balení

  • Ve 3kg, 4,5kg a 7,5kg plechových nádobách.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

V případě penetrace musí být podklad pevný, suchý, bez volných částic, prachu, mastnoty, gumových otisků a jiných nečistot, musí být chráněn proti účinkům vzlínající vlhkosti. Doporučuje se podklad tryskat, ofrézovat či obrousit a poškozená místa opravit. V případě použití jako stěrky musí být podklad opatřen epoxidovou penetrací zasypanou křemičitým pískem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoby na míchání, spirálové míchadlo, vrtačka (pomaluotáčková), nylonový váleček, gumová stěrka, zubová stěrka, jehlový váleček.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistí přípravkem C6000.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • do extrémně namáhaných prostor
  • výborné mechanické vlastnosti
  • odolná vůči vodě, alkáliím, zředěným kyselinám, solným roztokům, minerálním olejům, mazivům a pohonným hmotám
  • vlhkost podkladu ≤ 5 %

Poznámky

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +15 do +25°C po dobu vyznačenou na obalu výrobku. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití