webersys epox plastbeton hrubý

Cz.Weber

Dvosložková bezrozpouštědlová transparentní epoxidová hmota. Pojivo pro kamenné povlaky s velikostí frakce plniva nad 8 mm 

Použití

Používá se jako dvousložkové epoxidové pojivo pro přípravu polymerbetonů, kamenných a štěrkových povlaků do interiéru i exteriéru.

Barevné odstíny

vzorník barev

Definice výrobku

Používá se jako dvousložkové epoxidové pojivo pro přípravu polymerbetonů, kamenných a štěrkových povlaků do interiéru i exteriéru. Určená pro velikost frakce plniva nad 8 mm. Poměr míchání natužené epoxidové kompozice a plniva je v tabulce níže. Při trvalém zatížení UV záření možné postupné zažloutnutí pojiva.

Číslo výrobku

NP 671

Spotřeba

dle mísícího poměru cca 20 kg/m2/1 cm tlušťky jíž připraveného kamenného povlaku

Balení

  • 7 kg plechové obaly

Dokumentace a brožury

Výhody produktu

  • Výborné mechanické vlatnosti
  • Pro interiér i exteriér
  • Odolná vodě, ředěným alkáliím a kyselinám, minerálním olejům, mazivům a pohonným hmotám

Poznámky

Skladování

12 měsíců při teplotách +5°C až +25°C

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití