webersys epox plastbeton

Cz.Weber

třísložková polymerbetonová kompozice

Použití

Polymerbetonový komplet je třísložkový systém určený k opravám a finální úpravě převážně betonových podkladů.

Barevné odstíny

vzorník barev

Definice výrobku

Třísložková polymerbetonová kompozice

Číslo výrobku

NP 665

Spotřeba

18,25 kg/1 cm/m2

Balení

  • V 18,25 kg plastových obalech a 365 kg plechových

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba na míchání, spirálové míchadlo, vrtačka, hladítko.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné po ukončení prací očistit přípravkem C 6003.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Dlouhá životnost
  • Vysoká odolnost proti otěru
  • Omyvatelný, odolný chemickým vlivům
  • Pochůznost po 12 až 24 hod.
  • Pochůznost od 3 mm
  • Pojízdnost od 10 mm
  • Do interiéru i exteriéru

Poznámky

Popis zpracování

Nejprve smícháme složku A s tvrdidlem B. Důkladně homogenizujeme cca 2 – 3 min. Do takto naložené kompozice postupně přidáváme složku C – plnivo. Po důkladném promíchání a dokonalém smočení plniva je polymerbeton připraven k aplikaci.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití