webersys epox chips

Cz.Weber

akrylový chips do epoxidových pryskyřic dekorativní úprava epoxidových podlah

Definice výrobku

Používá se jako dekorativní úprava při provádění epoxidových nátěrů a stěrek jako např. webersys epox nátěr silnovrstvý, tenkovrstvý. Jako finální úpravu doporučujeme plochu ošetřit krycím ochranným lakem webersys epox lak nebo webersys PUR.

Barevné odstíny

černá, bílá, šedá, žlutá, modrá, zelená a červená

Číslo výrobku

NP 664

Spotřeba

  • cca 0,03 kg/m2

Balení

  • 1 kg plastové obaly

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Poznámky

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +15 do +25°C po dobu vyznačenou na obalu výrobku. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití