VODOIZOL 2K

Cz.Weber

Tekutá dvousložková hydroizolace

Definice výrobku

Polymercementová, trvale pružná hydroizolace. Určená pro těsnění vodních nádrží, jímek nebo jako protiradonová zábrana.

Použití

Izolace vodních nádrží, izolace suterénních prostor proti radonu.

Barevné odstíny

Přírodně šedá

Číslo výrobku

7614 2K

Spotřeba

1,6 až 2,0 kg /mm/m2 pro 2 vrstvy

Balení

  • 9,5kg PVC vědro

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava podkladu

Z povrchu podkladu odstraňte veškerý nesoudržný uvolněný zvětralý a jinak viditelně poškozený beton. Povrch betonu nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, olej, apod.) a nesmí být zaprášen. Pevnost v tahu povrchových vrstev musí být minimálně 1,5 MPa. Všechny povrchové vady vyplňte opravnou maltou weberbat hmota. Savé materiály, např. porobeton, sadrokarton a anhydrit, napenetrujte s weberpodklad A, ředěným vodou.

Příprava hydroizolace k aplikaci

Vodoizol 2K je dodáván již ve stanoveném objemovém poměru suché a tekuté složky (2 díly suché složky na 1 díl kapalné složky). Postup: k tekuté složce postupně přidávejte za stálého míchání příslušné množství složky suché, až dosáhnete kašovité konzistence, vhodné pro nanášení. Podle způsobu nanášení a účelu použití lze přidat až 10 % vody. Při případném dořeďování nátěru musíte směs dokonale promíchat. Doporučujeme strojní míchání vrtačkou s pomaloběžným míchadlem.

Zpracování

Nanášení se provádí válečkem nebo plochým štětcem a to ve 2 vrstvách nebo při zatížení tlakovou vodou ve 3 vrstvách. Nanášejte tzv. křížem (tahy štětcem v navzájem kolmých směrech). Přes rohové a dilatační spáry nátěr vyztužte pásem weber BE 14. Napojení koutového pásu se provádí s překrytím cca 10 cm, spojení utěsněte pomocí hydroizolace. Následnou vrstvu lze nanášet po zatuhnutí přechozí vrstvy, tj. cca po 24hodinách. Minimální tlouštka nátěru vystaveného tlakové vodě, musí činit 1,5 mm. V ostatních případech je minimální tlouštka 1 mm.

Nářadí

Plochý štětec nebo váleček

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Pro přímý kontakt s pitnou vodou
  • Pro izolace proti radonu
  • 2složkový
  • Trvale pružný
  • Jednoduchá aplikace
  • Pro venkovní i vnitřní použití Dlouhá doba expirace

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřeném obalu lze materiál skladovat min. 24 měsíců. Chraňte před vlhkem a mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití