Vnitřní tepelně izolační systém weber therm IN

Cz.Weber

vnitřní tepelně izolační systém za použití minerálních izolačních desek Multipor

Definice výrobku

Vnitřní tepelně izolační systém za použití minerálních vápenokřemičitých izolačníchizolačních desek Multipor.

Povrchová úprava vnitřního tepelně izolačního systému je tvořená minerální tenkovrstvou omítkou webermin a jemnou štukovou omítkou webersan 600.

Použití

Ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, především starých nebo historických staveb s historicky cennou fasádou, kde nelze použít vnější kontaktní zateplovací systém. Díky svým fyzikálním vlastnostem především kapilární sorpci, jsou desky Multipor unikátní a proto lze systém vnitřního zateplení weber therm IN provést bez parozábrany.

 

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:
webertherm 307 – lepicí a stěrková hmota Lehčená lepicí a stěrková hmota obsahující anorganické pojivo, plnivo a modifikující přísady. Je určena pro nalepení vnitřního zateplovacího systému na podklad a pro vytváření základní vrstvy na izolačních deskách Multipor.

tepelný izolant:
Makroporézní minerální izolační deska s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13 501-1, ETA-05/0093. Standardní rozměry izolačních desek Multipor jsou 600 × 390 mm, tloušťky od 50 do 200 mm.

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy, odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

ostatní příslušenství:
Pro vnitřní zateplení se používají především profily k vyztužení hran na rozích stěn, nebo na rozích otvorů. Expanzní páska na utěsnění spár mezi zateplovacím systémem a rámy výplní otvorů, případně ukončovací okenní profily. Dále jsou to přířezy skleněné síťoviny pro diagonální vyztužení používané na rozích otvorů.

Lepení izolačních desek

Izolační deska pro vnitřní zateplovací systém se lepí celoplošně lepicí maltou webertherm 307

Malta musí být nanesena na izolační desku tak, aby po přitisknutí izolační desky na podklad došlo k jejímu celoplošnému přilepení bez dutin. S výhodou lze používat systém oboustranného lepení tzv. buttering floating. Lepicí hmota se nanáší na izolační desku pomocí zubového hladítka s velikostí zubů 10 × 10 mm. Při použití systému oboustranného lepení se lepicí hmota nanáší i na podklad hladkou stranou hladítka v tloušťce cca 2 mm. Alternativně může být lepicí hmota na izolační desky nanášena (stříkána) strojně a následně rozetřena po celém povrchu izolační desky zubovým hladítkem s velikostí zubů 10 × 10 mm.

Po nanesení lepicí hmoty se izolační deska přitiskne a usadí na podklad. Styčná spára mezi vnitřním zateplovacím systémem s rámy oken a dveří se utěsní pomocí expanzní pásky.

Základní vrstva

Základní vrstva se provádí z lepicí a stěrkové hmoty webertherm 307 v tloušťce 5 až 8 mm. Stěrková hmota se nanáší na izolační desku pomocí zubového hladítka s velikostí zubů 10 × 10 mm. Alternativně může být lepicí hmota na izolační desky nanášena (stříkána) strojně a následně rozetřena po celém povrchu izolační desky zubovým hladítkem s velikostí zubů 10 × 10 mm. Do nanesené vrstvy stěrkové hmoty se vloží skleněná síťovina weber.therm 178 s oky 8 × 8 mm. Následně se provede zahlazení hladkou stranou nerezového hladítka tak, aby skleněná síťovina byla překryta vrstvou stěrkové hmoty v tloušťce cca 2 mm.

Omítka

Před nanesením omítky je třeba nechat základní vrstvu min. 7 dní vyzrát. Lze použít minerální omítku webermin v kombinaci s podkladním nátěrem weberpodklad A, ředěným s čistou vodou v poměru 1:8. Dále lze jako povrchovou úpravu použít jemnou štukovou omítku webersan 600. Pro finální nátěr vnitřního zateplovacího systému se použije vnitřní tónovatelný silikátový nátěr Kerasil.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad musí být pevný, suchý bez nečistoty, prachu a volně se oddělujících částí. Vnitřní úpravy povrchů jako jsou nedostatečně soudržné vrstvy štukových omítek, stěrkové omítky a vnitřní malby musí být před aplikací vnitřního zateplovacího systému odstraněny. Stejně tak musí být odstraněny i sádrové omítky. Nerovnosti větší než 5 mm se vyspraví lehčenou omítkou weberdur 140 SLK, nebo lehčenou omítkou weberdur lehčený.

Staré omítky musí být pečlivě zkontrolovány, nesoudržné nebo duté stávající omítky musí být odstraněny a nahrazeny lehčenou omítkou weberdur 140 SLK, nebo omítkou weber.dur lehčený, případně jádrovou omítkou weber.dur.

Vysoce savé podklady lze upravit podkladním nátěrem weberpodklad A ředěným s čistou vodou v poměru 1:8.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro dodatečné vnitřní zateplení budov
  • pro stavby s historicky cennou fasádou kde nelze použít ETICS
  • vnitřní zateplení bez nutnosti použití parotěsné zábrany
  • vysoká paropropustnost
  • nehořlavost zateplovacího systému
  • zateplovací systém je Upozornění jednoduše recyklovatelný

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Před realizací je třeba provést projekt vnitřního zateplení zpracovaný specialistou na tepelnou ochranu budov. Výpočty pro projekt se provádí v programech, které umí zhodnotit nestacionární stav a dynamické změny v konstrukci, např. Delphin nebo WUFI.

V případě nesprávného provedení vnitřního zateplení hrozí vznik vad a poškození konstrukce vlivem vlhkosti. V důsledku nadměrné vlhkosti může dojít i k poruše statiky stavby a následné destrukci.

U staveb s dřevěnými konstrukčními prvky (stropní trámy, hrázděné zdivo) je třeba řešit spolehlivost provedení tak, aby dřevo nemohlo podlehnout zkáze. Nejčastější příčinou statických problémů dřevěných konstrukcí je střídání vlhkosti ve dřevě, bobtnání a sesychání dřeva, tvorba trhlin a snížení pevnosti dřeva. Pro odborné poradenství se obraťte na specialisty Divize Weber.

Produkt je vhodný pro použití