ETICS weber therm multipor

ETICS_weber_therm_multipor.jpg

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití minerální izolační desky Multipor. Povrchová úprava zateplovacího systemu jsou tenkovrstvé omítky weber.min, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas extraClean, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance, weber.pas extraClean active.

Definice výrobku

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití minerální izolační desky Multipor. Povrchová úprava zateplovacího systemu jsou tenkovrstvé omítky weber.min, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas extraClean, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

  • 30 - pro omítky weber.min, weber.pas silikát, weber.pas extraClean
  • 25 - pro omítky weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použítí tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

Přehled povrchových úprav

Pro povrchovou úpravu zateplovacího systému (ETICS) se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech. U povrchové úpravy weber.min lze použít weber.podklad A.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:
weber.therm Retec 700
– lepicí a stěrková hmota

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v bílé barvě.

tepelné izolanty:
Minerální izolační desky s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry izolačních desek Multipor jsou 600 × 390 mm, tloušťky od 50 do 200 mm.

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy, odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s evropským technickým schválení podle jednotné evropské směrnice ETAG 014.

Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů se používají šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem. Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 do 475 mm.Pro kotvení lehkých kovových nebo plastových prvků - soklové profily, se používají zatloukací hmoždinky většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spolek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, bitického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro zateplovací systém nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučeuj se průměrná soudržnost podkladu nejméňě 200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80kPa. Mezi běžné podklady zateplovacích systémů patří soudružná omítka, zdivo z cihlených bloků, beton, pórobeton.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

 

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • zateplovací systém s izolačními deskami multipor
  • dobré tepelně izolační vlastnosti desky multipor deklarovaný
  • součinitel tepelné vodivosti λD = 0,045 W/mK
  • vysoká paropropustnost
  • nehořlavost zateplovacího systému
  • jednoduchá montáž
  • zateplovací systém je jednoduše recyklovatelný

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Produkt je vhodný pro použití