weber.kombi Grund

Cz.Weber

podkladní penetrační nátěr pro systémy Weber

Definice výrobku

Weber.kombi grund je penetrační nátěr pod sád-rové omítky weber. Je žlutě zabarvený, vodou ředitelný, na disperzní bázi

Použití

Přípravek weber.kombi grund zamezuje u sa-vých podkladů pod omítkou rychlé dehydrata-ci ze sádrových omítek a přípravné sádry a tím zajišťuje běžný průběh zpracování. Zamezuje se příznakům vypálení.Na sádrových omítkách Weber se vyrovnává rozdílná savost. Plochy ošetřené přípravkem we-ber.kombi grund jsou vhodné pro nátěry, tapety a povrchovou úpravu umělou pryskyřicí v inte-riéru. Na dostatečně upraveném podkladu lze tapety odlepovat vodou bez poškození podkladu.

Spotřeba

m2cca 1 50 g/m2 vydatnost 10 kg = 70 m2

Barva

Žlutá.

Balení

  • Vědro 10 kg.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být čistý, suchý, savý, nezmrz-lý a nesmí se na něm vyskytovat separační prostředky.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota zdicích prvků nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Zpracování

Přípravek weber.kombi grund se ředí podlesavosti v poměru 1:2 až 1:5 vodou (vyšší savost= nižší poměr ředění). U penetračního nátěru sádrových omítek Weber je nutno zředit pří-pravek weber.kombi grund v poměru 1:2 až 1:3. Weber.kombi grund se aplikuje v rovnoměr-né vrstvě štětkou, štětcem, rounovým váleč-kem nebo vhodným rozprašovacím přístrojem. Přitom je třeba dbát na to, aby se penetrační nátěr zcela vsákl a aby na povrchu nezůstala lesklá vrstva.Penetrační nátěr musí být před další úpravou povrchu důkladně proschlý (cca 24 hod.). Vlhký penetrační nátěr snižuje účinnost přípravku.Nezpracovávejte přípravek weber.kombi grund při teplotách nižších než +5 °C.

Nářadí

Rounový váleček, malířská štětka.

Čištění

Po použití přípravku weber.kombi grund je tře-ba nástroje a přístroje okamžitě vyčistit vodou. Zatvrdlý přípravek weber.kombi grund lze odstra-ňovat pouze mechanicky

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • vodou ředitelná, žlutě zbarvená disperze z umělé pryskyřice odolná vůči zmýdelnění

Poznámky

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost poky-nům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Skladování

Skladujte v suchu. Přípravek je možné skladovat minimálně 24 měsíců. Otevřené obaly uzavřetea obsah spotřebujte do 3 měsíců.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití