webermix mont/Z

Weber Czech Republic

Použití

Směs je určená pro lepení i stěrkování pórobe-tonových tvárnic, pro ruční zpracování. Použití v interiéru i exteriéru.

Spotřeba

weber.mix mont použité ozubení hladítka 4 mm:3,3 kg/m2 14 kg/m3 zdivaweber.mix mont Z použité ozubení hladítka 4 mm:3,3 kg/m2 14 kg/m3 zdiva

Definice výrobku

Suchá směs pro tenkovrstvé lepení i stěrkování pórobetonových tvárnic, pro ruční zpracování.

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Pórobetonové tvárnice musí být zbaveny prachu a nečistot, nesmí být promrzlé. Tvárnice se před nanesením směsi nevlhčí.

Podmínky pro zpracování

Weber.mix mont – teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota pórobetono-vých tvárnic nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny pří-mým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.Weber.mix mont Z – lepidlo je určené pro apli-kace v rozsahu teplot vzduchu od +1 °C do +15 °Ca vlhkostních podmínek do 80 %. Teplota pod-kladu musí být nad +1 °C. Teplota vzduchu nesmí klesnout pod +1 °C min. do 6 hodin po aplikaci.

Nářadí

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle, nerezové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • malta pro tenkovrstvé lepení pórobetonových tvárnic
  • ruční zpracování
  • pro interiér i exteriér
  • weber.mix mont Z - zimní úprava

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejno-vějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost poky-nům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-dech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu výrobku.Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití