weberdur univerzální

weber_dur_univerzalni.jpg

Definice výrobku

Suchá směs pro vícevrstvé jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpracování.

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Barevné odstíny

Malta určená pro jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpra-cování, použitelná v interiéru i exteriéru. Vhodná jako podkladpro jemné a minerální omítky. Povrch lze zpracovat tak, ženení nutné provádět následné štukování (garáže, dílny, pod-řadné prostory).

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu,nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujemena podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou, dledoporučení výrobce.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladunesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro jádrové omítky a pro zdění
  • pro ruční zpracování
  • pro interiér i exteriér
  • vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky

Poznámky

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům proochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené naobalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při prácis výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsanéochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedenyv bezpeč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití