webermix C

weber_mix_C.jpg

suchá maltová směs pro celoplošné lepení zdiva z broušených cihel

Definice výrobku

Zdící tmel celoplošný, malta pro celoplošnou tenkou spáru pro zdění konstrukcí z broušených keramických cihel.

Barva

Přírodní šedá.

Použití

Pro celoplošné lepení broušených cihel.

Spotřeba

2 kg/1 mm/m2

Balení

  • V 17 kg papírových obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Při zdění je nutné udržovat povrch cihel čistý, bez prachu a jiných nesoudržných částic. Práce se nesmí provádět pod teplotu ovzduší i podkladu +5 °C.

Nářadí

Vrtačka,míchadlo do vrtačky, vědro, zednická lžíce, aplikační válec pro celoplošnou spáru, fanka.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro ruční zpracování – nanášení pouze aplikačním válcem
  • pro celoplošné lepení broušených cihel
  • pro keramické zdivo
  • pro exteriér - interiér
  • pevnost v tlaku 10 MPa
  • možnost korekce zdiva

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva, přísad je zakázáno.Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití