webermix pokrývačský

Cz.Weber

Definice výrobku

Suchá maltová směs pro kladení pálených a be-tonových krytin, pro ruční zpracování.

Poptej Weber

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad

Použití

Spojovací malta pro ruční zpracování, určená pro upevňování střešní krytiny – zejména hře-benáčů a krajovek.

Spotřeba

suchá směs (na 1 m3 malty) cca 1 500 kg

suchá směs (tl. 1 cm) cca 15 kg/m

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Při pokládání krytiny je nutné dostatečně navlh-čit, aby se zabránilo rychlému vysušení malty.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota krytiny nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vysta-veny přímým negativním účinkům tepla, vlhkaa průvanu.

Nářadí

Míchačka, fanka, zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • směs pro kladení pálených a betonových krytin
  • pro ruční zpracování

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejno-vějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost poky-nům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-dech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu výrobku.Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití