webercal 174

Cz.Weber

lehčená vápenná omítka

Definice výrobku
Přírodní minerální lehčená vápenná omítka určená do interiéru, na bázi vzdušného vápna a hydraulického pojiva.
Zrnitost
Cca 1 mm.
Barva
Přírodní bílá.
Složení
Bílý vápenný hydrát, tříděné minerální přísady,
provzdušňovací přísady, celulóza.
Technické vlastnosti
Pevnost v tlaku: .≥ 1 MPa
Kapilární absorpce vody (C): W0
Součinitel odporu difuze vodní páry μ: < 20
Dynamický modul E:  < 3 000 MPa
Obj. hmotnost zatvrdlé malty:  1 400 kg/m³
Třída materiálu: A 1
Třída pevnosti: CS I

Balení

  • 30 kg pap. obal, 42 ks – 1 260 kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné pokyny
Do malty nelze přimíchávat žádné přísady. Teplota vzduchu, používaných materiálů a podkladu nesmí při zpracování a vysychání klesnout pod + 5 °C. Čerstvě nanesenou omítku je nutno chránit před deštěm, aby se mj. zamezilo prokvétání a před rychlým vysušováním tak, aby bylo zajištěno optimální tvrdnutí. Spotřeba se může měnit podle druhu podkladu a způsobu nanášení. Přesné hodnoty spotřeby je možné zjistit na zkušebních plochách objektu. Údaje o spotřebě platí pro minimální tloušťku omítky. Přiléhající stavební části je nutno od omítkového systému oddělit.

Příprava podkladu
Odstraňte nečistoty, prach, uvolněné části a materiály, které snižují přilnavost, popř. vyčistěte vodním vysokotlakým čističem, opískujte mokrým pískem. Suché nebo velmi savé podklady je nutno příp. předem navlhčit. Hutné podklady (např. beton nebo staré cihly) vyžadují předběžnou úpravu pomocí minerálního adhezního můstku webertherm mineral, který bude nanesen s drážkami nebo omítkového podhozu webersan podhoz. Podklad pro omítku musí být čistý a nosný.
Ředění
Na 1 pytel vápenné omítky webercal 174 (30 kg) použijte 8 l vody.
Nářadí
Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.
Čištění
Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro všechny minerální podklady
  • pro interní použití
  • vyrovnává vlhkost v místnosti
  • s nízkým pnutím a vyztužením vlákny
  • zabraňuje tvorbě plísní
  • tl. vrstvy 10 – 20 mm

Poznámky

Použití
Webercal 174 je minerální vápenná omítka pro vnitřní prostředí. Na webercal 174 můžete nanášet veškeré minerální vrchní omítky Weber a nátěry, které neobsahují rozpouštědla. Stavební a fyzikální vlastnosti, jako je účinné vyrovnávání vlhkosti v místnosti a otevřenost systému pro difuzi páry zajišťují zdravé a pohodlné prostředí pro bydlení.
Spotřeba m2
12,5 kg/10 mm/m2
cca 3 0 kg/1,6 m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Skladování
12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.
Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.
Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití